Luật Hoàng Phi ví dụ câu phủ định

ví dụ câu phủ định

Liên hệ với Luật Hoàng Phi