Luật Hoàng Phi Vận tốc tức thời của vật

Vận tốc tức thời của vật

Liên hệ với Luật Hoàng Phi