Trang chủ quan hệ sản xuất

quan hệ sản xuất

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần- Hán là?

Thứ tư, 24/05/2023

Thời cổ đại, trên lưu vực sông Hoàng Hà, Trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc, giữa các nước này thường xuyên xảy ra các cuộc chiến tranh nhằm xâu xé và thôn tính lẫn nhau, làm thành cục diện Xuân Thu - Chiến...

Quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa giai cấp nào với giai cấp nào?

Thứ năm, 25/05/2023

Địa chủ ở xã hội phong kiến Trung Quốc đều nắm ruộng đất trong tay, họ giao ruộng đất đó cho nông dân cày rồi thu địa...

Đặc điểm nổi bật nhất của thời Tần Hán ở Trung Quốc là gì?

Thứ năm, 25/05/2023

Trong thời kỳ Tần Hán ở Trung Quốc đặc điểm nổi bật nhất là chế độ phong kiến được hình thành và bước đầu được củng...

Quan hệ sản xuất là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Quan hệ sản xuất là khái niệm chỉ mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, là một trong những biểu hiện của quan hệ xã hội, giữ vai trò xuyên suốt trong quan hệ xã hội vì quan hệ sản xuất là quan hệ đầu tiên, quyết định những quan hệ...

Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Thứ tư, 25/05/2022

Quan hệ sản xuất sẽ bao gồm các mối quan hệ sau: Quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong việc tổ chức và quản lý quá trình sản xuất, quan hộ trong phân phối kết quả của quá trình sản xuất. Những mối quan hệ này được tồn tại một cách thống nhất,...

Ví dụ về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất

Thứ ba, 24/05/2022

Quan hệ sản xuất là mối quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). Quan hệ sản xuất bao gồm: Quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức – quản lý quá trình sản xuất và quan hệ phân...

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Thứ hai, 14/08/2023

Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). Quan hệ sản xuất gồm ba mặt: quan hệ về sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức và quản lý sản xuất, quan hệ trong phân phối sản phẩm...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi