Luật Hoàng Phi phương châm hội thoại có mấy dạng

phương châm hội thoại có mấy dạng

Liên hệ với Luật Hoàng Phi