Luật Hoàng Phi nhiệt năng của một vật

nhiệt năng của một vật

Liên hệ với Luật Hoàng Phi