Người Không Được Thành Lập Doanh Nghiệp Là Những Đối Tượng Nào?

Người không được thành lập doanh nghiệp là những đối tượng bị cấm hoặc không được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành. Quy định này mang tính bắt buộc và áp dụng đối với tất cả các cá nhân, tổ chức trong xã...