Luật Hoàng Phi Mạch điện gồm 5 phần tử chính là?

Mạch điện gồm 5 phần tử chính là?