Luật Hoàng Phi Lão hạc sao lại gọi con chó là vậu vàng

Lão hạc sao lại gọi con chó là vậu vàng

Liên hệ với Luật Hoàng Phi