Luật Hoàng Phi Độ to của âm được đo bằng đơn vị nào

Độ to của âm được đo bằng đơn vị nào

Liên hệ với Luật Hoàng Phi