Luật Hoàng Phi định luật truyền thẳng ánh sáng?

định luật truyền thẳng ánh sáng?

Liên hệ với Luật Hoàng Phi