Luật Hoàng Phi Đinh Bộ Lĩnh đặt tên nước là

Đinh Bộ Lĩnh đặt tên nước là

Liên hệ với Luật Hoàng Phi