Bảo Hộ Slogan Như Một Thương Hiệu, Nhãn Hiệu

Một vấn đề pháp lý đặt ra là có thể bảo hộ slogan như là một thương hiêu, nhãn hiệu được...