Trang chủ Thông tin hữu ích Bài thu hoạch/Giáo án/Bài giảng Bài thu hoạch phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
  • Thứ ba, 09/07/2024 |
  • Bài thu hoạch/Giáo án/Bài giảng |
  • 67511 Lượt xem

Bài thu hoạch phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng ở các cấp trong sạch, vững mạnh.

Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi ra đời đã lãnh đạo dân tộc ta giành quyền độc lập, tự chủ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước. Với sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam.

Được trở thành Đảng viên là mục tiêu phấn đấu và cũng đòi hỏi người xin vào Đảng phải có động cơ đúng đắn, được cấp ủy, tổ chức đảng tin tưởng và chấp nhận kết nạp vào Đảng.

>>>>>> Tham khảo: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên?

1. Nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ khi ra đời Đảng ta đã luôn kiên định nắm vững ngọn cở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhờ vậy mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đảng luôn kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng đã rút ra được những bài học quý giá trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc là một tất yếu lịch sử và tất yếu khách quan. Vai trò lãnh đạo của Đảng được thực hiện qua các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương. Các tổ chức Đảng các cấp giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ trương của Đảng là xây dựng Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân, đây là chủ trương lớn, có tính chất quyết định đối với công cuộc đổi mới đất nước.

Đảng lãnh đạo các cơ quan Nhà nước thể chế hóa chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của nhà nước. Tổ chức thực hiện thông qua bộ máy Nhà nước, đảm bảo chủ trương, chính sách của Đảng đi vào đời sống, thiết thực và gần gũi với quần chúng nhân dân.

Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đủ trình độ, kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng giao cho, tậm tâm, hết lòng với công việc.

Hoạt động của các cơ quan Nhà nước được Đảng lãnh đạo kiểm tra, thanh tra, giám sát thường xuyên.

2. Nhiệm vụ của Người Đảng viên

Trung thành tuyệt đối với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi có sự phân công, điều động của Đảng thì phải phục tùng tuyệt đối.

Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, học tập, nâng cao trình độ kiến thức, có lối sống lành mạnh. Tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tôn trọng và gần gũi nhân dân. Tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt Đảng, giữ kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng.

3. Điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng ở các cấp trong sạch, vững mạnh.

Điều lệ Đảng quy định những tiêu chuẩn để được kết nạp vào Đảng như sau:

Thứ nhất: Người xin vào Đảng phải chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên lợi ích của cá nhân, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc.

Có đạo đức và lối sống lành mạnh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng.

Thứ hai: Đảng viên là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. Là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đủ tiêu chuẩn của Đảng viên.

4. Hướng phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là vinh dự và niềm tự hào của mỗi Đảng viên. Bản thân tôi càng nhận thức sâu sắc hơn nữa và quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất: tôi xác định động cơ vào Đảng xuất phát từ nguyện vọng trong sáng và tự nguyện của bản thân. Đi theo con đường của Đảng là con đường lý tưởng của toàn dân tộc. Tôi không đến với Đảng vì những mục đích cá nhân vì dù ở vị trí nào tôi vẫn luôn làm việc và cố gắng trở thành một công dân có ích. Được đứng vào trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là mục tiêu phấn đấu của tôi mà trong quá trình phấn đấu đó tôi được học hỏi, rèn luyện để trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả là lãnh đạo nhân dân giành độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đứng trong một tập thể những người cùng chí hướng để xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh là niềm vinh hạnh to lớn của bản thân tôi. Tôi sẽ được đem hết trí tuệ, sức lực của mình để cống hiến, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, góp sức xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp và phát triển hơn.

Phấn đấu vào Đảng là để cống hiến nhiều hơn cho quốc gia dân tộc. Khi có động cơ đúng đắn thì sẽ dẫn đến hành động đúng đắn, nhận thức một cách toàn diện và sâu sắc lý tưởng của Đảng, là động lực hướng dẫn cho hành động.

Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, không lùi bước trước những khó khăn, thách thức, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền. Vào Đảng để phục vụ lý tưởng cách mạng của Đảng, hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Xây dựng được niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Xác định động cơ vào Đảng, tôi sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững niềm tin với Đảng, Nhà nước. Trở thành đảng viên không chỉ là vinh dự mà còn trách nhiệm, trách nhiệm đối với nhân dân, với Đảng, Nhà nước, trách nhiệm rèn luyện nâng cao kiên thức cho bản thân, chiếm lĩnh tri thức.

Thứ hai: Để trở thành một đảng viên tôi luôn cố gắng trau dổi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã chọn, không giảm sút niềm tin, ý chí chiến đấu. Nỗ lực học tập, nâng cao hiểu biết và nhận thức về lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tu dưỡng rèn luyện suốt đời để có được phẩm chất cách mạng trong sáng đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân.

Tôi nhận thức trong bối cảnh hiện nay, phải quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh.

Thể hiện bản lĩnh chính trị, nhận thức đúng đắn, không vì tiền bạc, giàu sang mà đánh mất đi phẩm chất đáng quý của người đảng viên. Đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định lợi ích của cá nhân mà là chống các biểu hiện ích kỷ, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể, trái với lợi ích chung của cộng đồng. Việc gì có lợi cho cách mạng, cho nhân dân thì hết sức làm, việc gì có hại thì hết sức tránh.

Trong quá trình xây dựng Đảng, mối quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh là tư cách, phẩm chất của người cán bộ cách mạng. Mỗi người cán bộ cách mạng phải thực sự thấm nhuần tư cách đạo đức cách mạng, chí công vô tư, liên chính trong thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.

Trở thành Đảng viên là giác ngộ lý tưởng cộng sản, trung thành với sự nghiệp độc lập dân tộc, tự do của nhân dân, xứng đáng với phẩm chất hàng đầu mà Người đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản.

Ghi nhớ lời căn dặn của Người, không được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc, cho lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, luôn đặt lợi ích chung của Đảng lên trên lợi ích cá nhân.

Thứ ba: Luôn rèn luyện, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu học tập thật tốt, khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì nhiệm vụ học tập là nhiệm vụ trọng tâm. Tích cực tham gia học tập chính trị, tham gia các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác, học tập văn hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ.

Thứ tư: Gắn bó mật thiết và máu thịt với nhân dân, phát huy truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản việt Nam là tình cảm quân dân, tình cảm giữa người lãnh đạo với quần chúng nhân dân. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, công tác xã hội, các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện, gắn bó với tập thể, với nhân dân.

Tôn trọng, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa bạn bè, đồng nghiệp trong môi trường học tập, đơn vị công tác, với bà con làng xóm. Thể hiện rõ vai trò, khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng, gương mẫu để xứng đáng trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mở rộng các mối quan hệ xã hội, vận động gia đình, người thân tham gia vào các phong trào ở địa phương, làm cho quần chúng phấn khởi và tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng. Hết lòng phục vụ nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

Hiểu rõ và nắm vững quan điểm giai cấp, đường lối của Đảng, dựa vào quần chúng nhân dân, giáo dục và phát động quần chúng thực hiện đúng chính sách pháp luật của Nhà nước. Khiêm tốn, gần gũi nhân dân, thật thà, ngay thẳng, luôn chăm lo đến đời sống của nhân dân.

Tăng cường tính kỷ luật, tự giác của bản thân, góp phần xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng. Đoàn kết là sức mạnh, do đó phải đoàn kết, nhất trí để làm tròn nhiệm vụ mà Đảng giao cho. Giữ vững sự đoàn kết, nhất trí và kỷ luật của mỗi cá nhân đảng viên là then chốt của thành công.

Thứ năm: Tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương. Tôi nhận thức được rằng, bằng kiến thức, kinh nghiệm của bản thân mình cần tham gia vào việc góp ý kiến, xây dựng chi bộ, đảng bộ. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở Đảng bằng những việc làm cụ thể như tham gia các phòng trào, hoạt động của đảng bộ, chi bộ với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, sáng tạo, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Kịp thời phản ánh những tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân với Đảng. Kiên quyết đấu tranh giữa vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị.

Tham gia đóng góp ý kiến, giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp ủy, giới thiệu những quần chúng ưu tú đủ điểu kiện, tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét kết nạp.

Thứ sáu: Không ngừng đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, vận động nhân dân sống và học tập theo pháp luật góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu xã hội chủ nghĩa, tự nguyện dấn thân theo lý tưởng cách mạng.

Thứ bảy: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng mà Người để lại là vô giá. Học tập và làm theo tấm gương của người là nhiệm vụ rất quan trọng, đồng thời cũng là niềm vinh dự của mỗi đảng viên.

Tinh thần của Người là tinh thần yêu nước, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Học tập tư tưởng của Người, tôi nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông vì sự nghiệp thống nhất đất nước, trọn vẹn non sông. Phát huy truyền thống anh hùng dân tộc bất khuất và lương tâm, trách nhiệm của mỗi thế hệ người Việt Nam sau này.

Trung thành với Tổ quốc, với lý tưởng cách mạng của Đảng, có ý chí vươn lên, quyết tâm vượt qua nghèo nàn, lạc hậu. Đoàn kết trong Đảng, đấu tranh với mọi hành vi chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng với nhân dân.

Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, lương tâm nghề nghiệp trong sáng. Phát huy tình thần hiếu học, vận dụng những kiến thức khoa học kĩ thuật vào sản xuất và đời sống. Ngăn chặn những biểu hiện trì trệ, lười học tập, lười lao động.

Biết quý trọng công sức lao động của tập thể, của nhân dân. Phải liêm chính, không xa hoa, lãng phí, không chạy theo danh vọng, địa vị mà không màng đến lợi ích của nhân dân. Bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, không bao che, giấu giếm khuyết điểm. Có thái độ lên án, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Trở thành Đảng viên là trăn trở khi thấy nhân dân còn gặp nhiều khó khăn do đó phải biết chủ động lắng nghe, động viên, lãnh đạo nhân dân ra sức học tập, xây dựng, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Có ý thức phê bình và tự phê bình, nghiêm khắc với bản thân, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và lối sống.

Kế thừa và phát triển tư tưởng của Người trong việc nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức, truyền thống dân tộc trong quần chúng nhân dân. Lao động, học tập, công tác với tinh thần hăng say, có chất lượng và hiệu quả cao.

Chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, chạy theo danh vọng, lạm dụng quyền hạn, giành giật lợi ích cho mình. Bảo vệ chân lý và quan điểm của Đảng, chân thành, khiêm tốn, nói đi đôi với làm. Không thờ ơ, lãnh đạm với những khó khăn của nhân dân. Không làm ẩu, bòn rút của công, loại bỏ những tiêu cực, bất chính, tham nhũng ra khỏi đời sống xã hội.

Mẫu mực về tinh thần dân chủ, tôn trọng nhân dân, gắn bó với người dân, phê phán những biểu hiện quan liêu, coi thường quần chúng nhân dân, vi phạm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Tất cả vì nhân dân, dù bất cứ ở cương vị nào cũng phải gần dân, học dân, không xa rời nhân dân, chia sẻ, đồng cam cộng khổ với nhân dân, phát huy những ưu điểm, sửa chữa những sai lầm, yếu kém.

Mở rộng tình đoàn kết quốc tế, chống áp bức, bất công. Tích cực, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế, hợp tác, cùng có lợi. Đa dạng hóa, đa phương hóa, có tinh thần hữu nghị, đoàn kết quốc tế. Phát huy tinh thần độc lập tự chủ, chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 3 năm 2024

Sau khi kết thúc khóa học bồi dưỡng quốc phòng an ninh thì những người tham gia học sẽ phải viết bài thu hoạch. Mời quý độc giả tham khảo nội dung bài thu hoạch...

Bài thu hoạch về di chúc của Bác mới nhất 2024

Hồ Chủ tịch là người đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành lại độc lập, khi người ra đi, những tư tưởng, lối sống của người là kim chỉ nam, là tấm gương để các thế hệ sau này học tập và làm theo...

Em hãy viết bài Cảm nhận về một gương thanh, thiếu nhi tiêu biểu mà em biết?

Vì vậy, dù cho ở độ tuổi nhỏ hay lớn thì mỗi chúng ta cần phải có ước mơ, hoài báo cùng lý tưởng cao đẹp, từ đó cần ra sức, chăm chỉ học tập, có trách nhiệm, đóng góp một công sức nhỏ vào sự phát trienr của đất...

Bài thu hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đổi mới, kế thừa có chọn lọc và phát huy những điểm tiến bộ trong xây dựng và đổi mới....

Bài viết về kỷ niệm ngày thành lập công ty năm 2024

Sắp đến kỷ niệm thành lập công ty bạn? Bạn đang cần Bài viết về kỷ niệm ngày thành lập công ty hay và sáng tạo? đừng bỏ qua bài viết này của chúng...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi