Luật Hoàng Phi Là gì? Nhiệm vụ của đảng viên là gì?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Là gì? |
  • 9698 Lượt xem

Nhiệm vụ của đảng viên là gì?

Nhiệm vụ của đảng viên là những công việc phải làm để đảm bảo thực hiện các công việc nhất định của đảng viên khi gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam, được quy định cụ thể tại các văn kiện của Đảng.

Vậy nhiệm vụ của đảng viên là gì? Cụ thể nhiệm vụ đảng viên như thế nào? Nhiệm vụ đảng viên trong thời kỳ hiện nay là gì? Quý độc giả cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

Đảng viên là gì?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn của người Đảng viên như sau:

Tiêu chuẩn của đảng viên được quy định rõ ràng ở Điều 1 trong Điều lệ Đảng, gồm 2 điểm, đó là:

– Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, cá nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

– Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm,đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Nhiệm vụ của đảng viên là gì?

Nhiệm vụ của đảng viên là những công việc phải làm để đảm bảo thực hiện các công việc nhất định của đảng viên khi gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam, được quy định cụ thể tại các văn kiện của Đảng.

Nhiệm vụ của đảng viên là gì được thể hiện như sau:

– Trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hàng cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Phục từng sự phân công và điều động của Đảng.

– Luôn học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, trình độ, phẩm chất, lối sống.

– Tham gia đấu tranh chống chủ ngữ cá nhân, tham nhũng, quan liên, các vấn đề tiêu cực khác.

– Không được thực hiện những điều đảng viên không được làm.

– Liên hệ với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân.

– Chăm lo đòi sống của nhân dân.

– Tích cực tham gia công tác xã hội, quần chúng.

– Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng.

– Góp phần xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách Đảng.

– Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất Đảng.

– Tự phê bình, trung thực với Đảng.

– Thực hiện công tác phát triển đảng viên và sinh hoạt đáng, đóng lệ phí đầy đủ.

>>>>>> Tham khảo: Liên hệ thực tế nhiệm vụ của người đảng viên

Phân tích nhiệm vụ của đảng viên

Từ những nhiệm vụ chính của đảng viên chúng tôi đã khái quát ở trên, chúng tôi sẽ khai thác sâu phân tích nhiệm vụ của đảng viên như sau:

– Đảng viên phải hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao gồm nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, các nhiệm vụ khác do tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức khác phân công.

– Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo cả về chất lượng, số lượng, tính hiệu quả, thời gian hoàn thành.

– Đảng viên phải tuyệt đối tuyên theo sự phân công và điều động của Đảng thể hiện sự trung thành, không sợ hãi, không ngần ngại dù gặp phải khó khăn gì.

– Đảng viên luôn phải học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh trong quá trình làm việc hay sinh hoạt tại các khu vực.

– Việc này thể hiện đảng viên luôn là một người gưỡng mẫu, dẫn đầu trong mọi việc, nhận được sự công nhận, yêu mến từ nhân dân, tổ chức, Đảng công sản.

– Là một Đảng viên phải luôn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Việc này góp phần hạn chế những tệ nạn, những tiêu cực trong bộ máy hoạt động của nhà nước, đảm bảo luôn vận hành trơn tru, có hiệu quả.

– Đảng viên chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Những điều đảng viên không được làm ví dụ:

+ Lập hồ sơ, kê khai thông tin cá nhân không trung thực.

+ Chiếm giữ tài sản của nhà nước giao quản lý trái với quy định.

+ Tổ chức đánh bạc, sử dụng ma túy, rượu bia, tệ nạn xã hội.

+ Làm lộ những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng.

– Đảng viên có liên hệ chặt chẽ với nhân dân thể hiện thông qua đảng viên là:

+ Người lãnh đạo nhân dân: người dẫn đầu nhân dân, hướng dẫn nhân dân thực hiện những công việc vì mục đích chung phát triển đất nước, dân giàu, nước mạnh.

+ Người đầy tớ của nhân dân: đảng viên là người thực hiện mọi công việc vì nhân dân, đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước được nhân dân bầu, nhân dân giám sát, chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Hai nhiệm vụ này thống nhất với nhau, bổ sung cho nhau tất cả vì mục tiêu của Đảng, vì lợi ích của nhân dân, vì sự ấm no, phát triển của đất nước.

– Đảng viên tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách, tổ chức của Đảng thể hiện: tham gia xây dựng nghị quyết Đảng, xây dựng hệ thống chính trị,..

– Đảng viên phải luôn phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng việc tuân theo mọi quy tắc của Đảng, các đảng viên phải luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau khắc phục những hạn chế, sai xót, phát triển những mặt tích cực.

– Đảng viên phải là những người thường xuyên kiểm điểm bản thân, nhìn nhận đúng đắn trung thực mọi vấn đề mà mình đã thực hiện, đóng góp vào Đảng cộng sản.

– Đảng viên phải thực hiện các công tác phát triển đảng viên, thực hiện sinh hoạt đảng đều đặn, thường xuyên và đóng đảng phí theo mức quy định.

Nhiệm vụ đảng viên thời kỳ hiện nay

Ngoài những nhiệm vụ như chúng tôi phân tích ở trên, thì trong thời kỳ hiện đại như hiện nay đảng viên cần trú trong vào các nhiệm vụ:

– Trau dồi kiến thức, tăng cường rèn luyện nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, vốn sống, trình độ văn hóa với nguồn tri thức mới.

– Đảng viên phải luôn linh hoạt, nhạy bén với những điều kiện mới, những thách thức mới đặt ra.

– Luôn là người mẫu mực, tiên phong đấu tranh chống lại những điều xấu những thành phần biến chất, suy đồi đạo đức, chia bè, kéo phái,…

– Quyết liệt đấu tranh với những tư tưởng sai trái, thù địch làm lung lay nền tảng tư tưởng, vai trò của Đảng trong nhân dân.

– Cẩn trong trong mọi hoạt động, đặc biệt là những thông tin truyền tải trên truyền thông, mạng xã hội.

– Mỗi đảng viên cần nắm được, ý thức được những nhiệm vụ của mình giúp cho Đảng cộng sản ngày càng vững mạnh hơn, nhận được sự tin yêu từ nhân dân, vì lợi ích nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Bài viết nhiệm vụ của đảng viên là gì trên đây, hy vọng có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn về các nhiệm vụ đảng viên.

Đánh giá bài viết:
4.9/5 - (30 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài?

Chiếc áo dài thể hiện phong cách tế nhị , kín đáo và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt...

Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó, trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên...

Thanh tra viên là gì? Mức lương của thanh tra viên

Thanh tra viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra bằng 20% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu...

Ý kiến pháp lý là gì?

Ý kiến pháp lý quy định tại Nghị định 51/2015/NĐ-CP là văn bản do Bộ Tư pháp cấp về tính hợp pháp của văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp...

Kiều bào là gì?

Kiều bào là từ người trong nước dùng để gọi đồng bào của mình đang sống, làm việc hoặc học tập ở nước...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi