Trang chủ » Văn bản Luật Đầu tư » Nghị định Số 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Nghị định Số 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:02)

Nghị định Số 77/2015/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của quốc gia, Bộ, ngành trung ương và địa phương.