Trang chủ Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0
  • Thứ hai, 14/08/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 20166 Lượt xem

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0 sẽ được chúng tôi giới thiệu và hướng dẫn đáp án để quý độc giả tham khảo.

Lựa chọn đáp án KHÔNG đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn năng lực nào dưới đây không được nâng cao đội ngũ giáo viên, nhân viên việc tham gia vào xây dựng kế hoạch của nhà trường

Đáp án:  Xây dụng được tiêu chí đánh giá quan trọng đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

Câu 2: Lựa chọn đáp ứng KHÔNG đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch nhà trường.

– Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường tiểu học.

– Nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên, nhân viên

– Huy động nguồn lực tham gia giáo dục nhà trường

– Phát huy được tính chủ động sang tao, dân chủ của giáo viên và học sinh

– Đảm bảo việc thực hiện đồng bộ, thống nhất Chương trình giáo dục phổ thông ở các địa phương

– Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý

– Thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy và học

– Phát huy dự quản lý tập trung từ trung ương tới địa phương.

Câu 3: Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể có các thành phần cơ bản sau

– Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, yêu cầu cần đạt, tổ chức các môn học và hoạt động giao dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện.

– Căn cứu xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, nội dung các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện.

– Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu giáo dục năm học trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

– Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Câu 4. Chọn các cặp tương ứng bằng cách click vào ô bên trái và sau đó bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Câu hỏiCâu trả lời
Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp họcKế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học bổ sung, sắp xếp, phát triển nội dung giáo dục được quy định tại Chương trình chi phù hợp điều kiện thực tiễn cụ thể nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của chương trình
Đảm bảo tính loogic của mạch kiến thứcTrên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác định cách thực hiên phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn trường mình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục
Đảm bảo phù hợp năng lực nhận thức của học sinhViệc tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ đến đặc điểm tâm sinh lí nhà nhận thức của học sinh, bối cảnh cụ thể của từng địa phương, nhà trường
(Đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường)Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần cập nhật với các sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước và được xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc tiểu học
Đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trườngĐội ngũ giáo viên cần được tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học và phải được tập huấn đầy đủ để có thể thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường, Năng lục và cả tâm lý sẵn sàng của giáo viên quyết định sự thành bại của kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường
Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyênKế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần được xây dựng tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các bên liên quan trong và ngoài nhà trường từ khâu thiết kế đến giai đoạn thực thi

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Kế hoạch giáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức các hoạt động của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Chọn quan điểm Không đúng (Chọn nhiều đáp án) khi để cập nhật nguyên tắc đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường, cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Lựa chọn 2 5

□ Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động thống nhất các lớp

□ Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tính đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ và hạn chế cập nhật các nội dung giáo dục đã được qui định

 Trả lời: Đúng

Câu 7: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở được thể hiện ở các điểm sau:

– Chỉ được quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt; không quy định thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

– Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, thời lượng giáo dục; quy định chi tiết yều cầu cần đạt; không quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

– Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, thời lượng giáo dục; quy định chi tiết yều cầu cần đạt; thời lượng lượng giáo dục; không quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

– Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt; quy định cụ thể thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

Câu 8: Chon Đ (đúng) hoặc S (sai) Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của nha trường đảm bảo nội dung như kế hoạch thời gian tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học tự chọn, đảm bảo tổng số tiết/tuần học được quy định trong chương trình cấp tiểu học; bố trí thời gian thực hiện, chưng trình đản bảo tính khoa học; sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh.

– S

– Đ

Câu 9. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Các vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao gồm: tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực hiện, phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp đánh giá hiệu quả của kế hoạch giáo dục từng năm.

Câu 10. Chọn cặp từ tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Nối để sắp xếp cho đúng thứ tự của quy trinh xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
Bước 2Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
Bước 3Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
Bước 4Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

Câu 11: Chọn (Đ) hoặc (S)

Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trưởng đảm bảo nội dung như kế hoạch thời gian tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học tự chọn, đảm bảo tổng số tiết/tuần học được quy định trong chương trình cấp tiểu học, bố trí thời gian thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sự phạm, không gây áp lực đối với học sinh.

– Đ

– S

Câu 12: Điều từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc nghiên cứu các văn bản chỉ đạo hướng dẫn giúp cho quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo cơ sở pháp lý; đồng thời phù hợp với chỉ đạo của ngành và địa phương

Câu 13: Hiệu trưởng thực hiện hoạt động giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch giáo dục thông qua các hình thức nào?

– Kiểm tra sổ đầu bải, qua dự giờ thăm lớp, qua đánh giá kế hoạch bài dạy, qua kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên

– Kiểm tra sổ đầu bài, qua đanh giá kế hoạch bài dạy, qua quan sát hằng ngày, qua kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên

– Kiểm tra sổ đầu bài, qua dự giờ thăm lớp, qua quan sát hằng ngày, qua kiểm tra kế hoạch bài dạy

– Kiểm tra sổ đầu bài, qua dự giờ thăm lớp, qua quan sát hằng ngày, qua kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên

Câu 14: Điều cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo nguyên tắc phân hóa trong lớp học, giáo dục là đảm bảo phù hợp năng lực nhận thức của học sinh; trình độ của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên nhà trường, đặc điểm địa phương, điều kiện cơ sở vật chất việc các nhà trường vận dụng chương trình giáo dục cấp quốc gia một cách linh hoạt, đa dạng trong dạy học và giáo dục.

Câu 15: Điều cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Các mục tiêu kế hoạch giáo dục cần phải được xác định rõ ràng cụ thể và phù hợp, phản ánh được mức độ cao thấp của yêu cầu đạt về tri tri thức, kỹ năng, thái độ và định hướng giá trị. Mục tiêu cụ thể chú trọng tới kết quả cuối cùng cụ thể cần đạt, có thể đo lường được thông qua các chỉ tiêu cụ thể.

Câu 16:

Một trong những nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường là đảm bảo bản tính logic của mạch kiến thức, tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động được đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục phù hợp với quy định trong trường trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học.

Câu 17:

Điển từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện hoạt động giáo dục củng cố, tăng cường, hoạt động theo nhu cầu người học theo hình thức trải nghiệm, tham quan, hoạt động xã hội, tìm hiểu văn hóa địa phương phù hợp với kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và điều kiện cụ thể của nhà trường tạo môi trường cho học sinh được trải nghiệm, vận dụng các kiến thức đã học, phát huy năng lực đã có được trong chương trình các môn học, hoạt động giáo dục vào thực tiễn.

Câu 18:

Trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, đánh giá đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học bao gồm:

– Đặc điểm học sinh của trường; tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý; tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; điểm trường, lớp ghép cơ sở vật chất thực hiện bán trú, nội trú.

– Đặc điểm học sinh của trường; tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý; tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; điểm trường, lớp ghép cách thức kiểm tra, đánh giá học sinh.

– Đặc điểm học sinh của trường; tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý; tình hình thực tế địa phương; điểm trường, lớp ghép; cở sở vật chất thực hiện bán trú, nội trú.

– Đặc điểm học sinh của trường; tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý; tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; phương pháp dạy học; cơ sở vật chất thực hiện bán trú, nội trú.

Câu 19:

Việc quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương do cơ  quan nào chịu trách nhiệm?

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Trường phổ thông

– Sở Giáo dục và Đào tạo

– Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 20:

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường giúp phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường tiểu học thể hiện ở điểm là cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng … tham gia vào quá trình xây trường, phát triển, thực thi và giám sát thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

– Đ

– S

Câu 21:

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Nguyên tắc đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường thể hiện ở việc tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các bên liên quan trong và ngoài nhà trường từ khâu thiết kế đến giai đoạn thực thi.

– Đ

– S

Câu 22:

Vai trò của giáo viên trong trực tiếp đánh giá hiệu quả của kế hoạch giáo dục của nhà trường từng năm thể hiện ở việc:

– Đưa ra các ý kiến về thuận lợi,khó khăn và những hoạt động nào không phù hợp với thực tiễn nhà trường

– Đưa ra các ý kiến về thuận lợi, khó khăn và giải pháp

– Đưa ra các ý kiến về cách thức thực hiện kế hoạch

– Đưa ra các ý kiến về tình hình thực hiện của kế hoạch

Câu 23:

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Vai trò trực tiếp thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường thể hiện qua việc giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học môn học mình phụ trách và các hoạt động giáo dục tại nhà trường

– Đ

– S

Câu 24

Chọn năng lực nào dưới đây KHÔNG được nâng cao khi đội ngũ cán bộ quản lý tham gia vào xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

– Nâng cao năng lực quản trị dạy học, giáo dục

– Phấn đấu đạt được mức độ cao của Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

– Xây dựng được tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trưởng trường phổ  thông

– Thích ứng với chủ trương phân cấp, phân quyền, tăng tự chủ về quản lý giáo dục

Câu 25:

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Một trong những mục đích của việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn nguyên liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn

– Đ

– S

Câu 26:

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể có các thành phần cơ bản sau

– Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, yêu cầu cần đạt, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

– Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, kế hoạch và tổ chức thực hiện

– Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, nội dung các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

– Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu giáo dục năm học, tổ chức môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

Câu 27:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Chương trình môn học và hoạt động giáo dục là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc

Câu 28:

Vai trò tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường của giáo viên ở các công việc:

– Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh yêu cầu cần đạt, cách thức thực hiện môn học

– Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh yêu cầu cần đạt, phương pháp dạy học môn học

– Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chức chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh nội dung môn học, phương pháp dạy học môn học.

– Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh nội dung môn học, cách thức thực hiện môn học.

Câu 29: Trong xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, giáo viên chủ động đề xuất các điều chỉnh nào?

– Nội dung và thời lượng thực hiện

– Nội dung và nguồn học liệu

– Yêu cầu cần đạt và nội dung

– Yêu cầu cần đạt và thời lượng thực hiện.

Câu 30: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn dưới đây khi đề cập đến nguyên tắc đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; có lộ trình, kế hoạch thực hiện chi tiết, khả thi

Khi giáo viên được tham gia thì kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cũng chính là sản phẩm trí tuệ của họ. Việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của họ sẽ mang tính tự nguyện tự giác lý thuyết gắn với thực hành và những tư tưởng của kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học được chuyển tải đến học sinh một cách đầy đủ nhất.

Câu 31: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường trong mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội là quán triệt quan điểm phát triển giáo dục là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân.

Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường; thực hiện nghiêm túc các chính sách của Nhà nước đối với giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục trường tiểu học.

Câu 32:  

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quan niệm phát triển chương trình giáo dục phổ thông la: “Các trường xây dựng kế hoạch giáo dục cho trường mình một cách linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, bảo đảm, mục tiêu và chất lượng giáo dục

Cầu 33:

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ đến đặc điểm tâm sinh lý và nhận thực của học sinh, bối cảnh chung của các địa phương, điều kiện tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường tiểu học.

– Đ

– S

Câu 34:

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cáp tiểu học nhằm đạt tới mục đích: Phát huy tính chủ động của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chức chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cập tiểu học, khai thác sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; vận dụng tính linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh

Câu 35:

Căn cứ kế hoạch gáo dục nhà trường, trường tiểu học xây dựng kế hoạch từng học kì, đó là bước cụ thể hóa kế hoạch giáo dục nhà trường để thực hiện.

Đánh giá bài viết:
4.7/5 - (13 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi