Trang chủ Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025
  • Thứ hai, 14/08/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 30055 Lượt xem

Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết của Đảng là một trong những định hướng cho việc phát triển đất nước, là những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng qua đó thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nghị quyết của Đảng là một trong những định hướng cho việc phát triển đất nước, là những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng qua đó thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này thời gian qua việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, có nhiều đổi mới, góp phần làm nên những thành tựu to lớn. Sau khi kết thúc kì đại hội đảng thì đảng viên cần viết bài thu hoạch, nội dung bài viết sau sẽ đưa ra mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Gợi ý về cách viết bài thu hoạch

Khi viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện thì trước tiên cần phải tuân thủ được các quy định về hình thức của văn bản theo quy định.

– Bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện phải được viết tay trên khổ giấy A4 trong đó có ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác và người viết bài thu hoạch sẽ ký tên vào bài thu hoạch sau khi viết.

– Trong bài thu hoạch cần phải có nhận xét, đánh giá và ký xác nhận của thường trực cấp ủy trực tiếp quản lý.

– Nội dung của bài thu hoạch cần có những nội dung:

+ Đảng Cộng Sản Việt Nam được trình bày ở phía trên góc phải của trang giấy, phía dưới là ngày tháng năm viết bài thu hoạch;

+ Phía trên cùng góc trái của trang giấy là thông tin về Đảng bộ, chi bộ;

+ Tên của bài thu hoạch, cụ thể là: Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tên của bài thu hoạch được căn giữa của trang giấy;

+ Thông tin của người viết bài thu hoạch gồm: Họ và tên; chức vụ Đảng; chức vụ chính quyền, đoàn thể; đơn vị công tác; sinh hoạt tại chi bộ nào;

+ Tiếp đó sẽ là phần câu hỏi và phần trả lời của người viết bài thu hoạch; trong phần trả lời này thì người viết sẽ trả lời chi tiết theo nội dung câu hỏi đã được đặt ra bằng những kiếm thức bản thân đã tiếp thu được trong quá trình học tập nghị quyết đại hội đảng và phần liên hệ bản thân trong việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ huyện.

Đây là những nội dung cơ bản cần phải có trong mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số nội dung cần lưu ý khi viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

– Việc viết thu hoạch sau hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 là một yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện;

– Kết quả nhận thức sau học tập các nội dung của Nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cấp ủy, địa phương, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

– Đảng ủy, chi ủy lựa chọn nội dung viết thu hoạch phù hợp với đối tượng và triển khai viết thu hoạch ngay sau khi kết thúc việc học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết ở Đảng bộ, chi bộ cơ sở;

– Ban tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tham mưu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chỉ đạo tổ chức viết thu hoạch đạt kết quả và tổ chức đánh giá kết quả viết thu hoạch học tập Nghị quyết.

Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiều người hiện nay vẫn chưa biết cách viết bài thu hoạch như thế nào cho đúng, cho hợp lý theo quy định, ở phần này chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Khi viết bài quy hoạch quý độc giả có thể tham khảo nội dung theo mẫu sau đây:

ĐẢNG BỘ…………………………

CHI BỘ…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….…, ngày…tháng…năm 20…

*

(Đóng dấu treo của chi, đảng bộ)

BÀI THU HOẠCH
Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Họ và tên:……………………………………………

Chức vụ Đảng: ………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ:……………………………………………………………….

Nội dung câu hỏi:

Qua học tập nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện …….. khóa …., nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ vào từng lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân, đồng chí hãy trình bày kế hoạch (hoặc chương trình hành động) cụ thể của đồng chí để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ nơi công tác và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ………?

Trả lời:

1. Nhận thức, tiếp thu của bản thân về những vấn đề cơ bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết:

– Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, trước hết là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

– Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có nhiều nội dung mới có tính chiến đấu và quyết tâm chính trị rất cao, thể hiện rõ mục tiêu, đường hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, trong đó có một số vấn đề mang tầm chiến lược cho 10, 15 năm sau.

– Cần tiếp tục nghiên cứu toàn diện và sâu sắc, sớm chuyển hóa nhận thức vào hành động, quyết tâm đưa những nội dung Nghị quyết Đại hội thành thực tiễn sinh động trên quê hương.

– Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

– Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phải đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;

– Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương;

– Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết còn mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế;

– Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm và có các hình thức khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân làm tốt và xử lý kỷ luật đối với những nơi làm không tốt.

Mục tiêu tổng quát của Đại hội:

– Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh;

– Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

– Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Các nhiệm vụ trọng tâm:

– Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;

– Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

– Tập trung thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế;

– Kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, bảo vệ  chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước;

– Chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường thực hiện tốt quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người.

2. Những công việc bản thân cần làm để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra

Về tư tưởng chính trị:

– Bản thân tôi luôn giữ vững các quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các qui định của địa phương nơi cư trú;

– Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về phẩm chất đạo đức lối sống:

– Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực;

– Giữ gìn sự đoàn kết trong khu dân cư, tại địa phương nơi sinh sống.

Về việc học tập rèn luyện:

– Bản thân tôi luôn hoàn thành tốt công việc cũng như là những nhiệm vụ được phân công;

– Thực hiện đúng điều lệ, đúng quy chế cũng như nội dung làm việc tị cơ quan, đơn vị;

– Thực hiện việc tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, thường xuyên;

– Tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao trong công việc;

– Trong quá trình công tác hằng ngày bản thân tôi luôn khắc phục những khó khăn gặp phải trong công việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu trang chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực;

– Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo quy định;

– Bản thân luôn tham gia tích cực vào các phong trào được tổ chức tại cơ quan, đơn vị cũng như là các phong trào được tổ chức tại nơi cư trú;

– Thực hiện tốt việc xây dựng gia đình văn hóa, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; quan tâm đến những người xung quanh; thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi công cộng;

– Trong thời gian tới bản thân sẽ phải trau dồi đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chính sách của nhà nước và pháp luật.

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Qua nội dung bài viết ở trên đã cung cấp cho quý độc giả những thông tin cơ bản về mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Tải (download)mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Bài thu hoạch Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

– Họ và tên:

– Sinh hoạt tại chi bộ:

Sau khi tiếp thu những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam , tôi viết bản thu hoạch một số nội dung sau đây:

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Về kết cấu

Nghị quyết gồm có 2 phần chính, gồm:

+ Phần 1: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

+ Phần 2. Tầm nhìn và định hướng phát triển

2. Về nội dung

+ Các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

+ Mục tiêu tổng quát được xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Mục tiêu cụ thể: Nghị quyết đại hội XIII của Đảng để ra 3 mục tiêu cụ thể như sau:

– Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

– Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

– Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

+ Nghị quyết nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Cụ thể là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó tập trung kiểm soát đại dịch COVD-19, tiêm chủng đại trà vắcxin COVID-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.

Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hoá đồng bào dân tộc thiếu số; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt.

+ 3 khâu đột phá chiến lược

Nghị quyết nêu 3 đột phá chiến lược được xác định là: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả.

Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công-tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giả trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

LIÊN HỆ THỰC TIỄN

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, bản thân liên hệ với vị trí công tác như sau:

1.Về địa phương nơi cư trú

2.Về phía đơn vị

3. Về bản thân

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1.Đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam gắn với Nghị quyết đại hội của cơ quan, đơn vị

+ Ban hành chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Thường xuyên, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Khen thưởng, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ cũng như phê bình, kiểm điểm các cá nhân thực hiện không tốt.

2. Đề xuất, kiến nghị với cấp trên

Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Nghị quyết để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc phát sinh cũng như có giải pháp phù hợp với từng thời điểm.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUANĐịa danh, ngày tháng năm 2021

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Đánh giá bài viết:
4.9/5 - (20 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Số điện thoại, địa chỉ Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến Quý độc giả các thông tin về Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo thông...

Nộp hồ sơ qua mạng nhận kết quả đăng ký kinh doanh ở đâu?

Nộp hồ sơ qua mạng nhận kết quả đăng ký kinh doanh ở đâu? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tha khảo nội dung bài viết của chúng...

Số điện thoại tổng đài hỗ trợ đăng ký kinh doanh qua mạng

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Số điện thoại tổng đài hỗ trợ đăng ký kinh doanh qua mạng. Mời Quý vị theo dõi nội...

Hỗ trợ lấy lại tiền treo có phải lừa đảo không?

Để tránh bị lừa đảo, người dân cần luôn giữ cảnh giác và không đồng ý thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào mà không có đầy đủ thông tin và xác...

Bị lừa đảo qua mạng trình báo ở đâu?

Để không dính bẫy lừa đảo, mỗi chúng ta cần tự trang bị cho mình những hiểu biết cơ bản về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng để tránh rơi vào các trường hợp tiền mất tật mang không mong...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi