Bài thu hoạch Tài liệu Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết của Đảng là một trong những định hướng cho việc phát triển đất nước, là những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng qua đó thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nghị quyết của Đảng là một trong những định hướng cho việc phát triển đất nước, là những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng qua đó thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này thời gian qua việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, có nhiều đổi mới, góp phần làm nên những thành tựu to lớn. Sau khi kết thúc kì đại hội đảng thì đảng viên cần viết bài thu hoạch, nội dung bài viết sau sẽ đưa ra mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Gợi ý về cách viết bài thu hoạch

Khi viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện thì trước tiên cần phải tuân thủ được các quy định về hình thức của văn bản theo quy định.

– Bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện phải được viết tay trên khổ giấy A4 trong đó có ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác và người viết bài thu hoạch sẽ ký tên vào bài thu hoạch sau khi viết.

– Trong bài thu hoạch cần phải có nhận xét, đánh giá và ký xác nhận của thường trực cấp ủy trực tiếp quản lý.

– Nội dung của bài thu hoạch cần có những nội dung:

+ Đảng Cộng Sản Việt Nam được trình bày ở phía trên góc phải của trang giấy, phía dưới là ngày tháng năm viết bài thu hoạch;

+ Phía trên cùng góc trái của trang giấy là thông tin về Đảng bộ, chi bộ;

+ Tên của bài thu hoạch, cụ thể là: Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tên của bài thu hoạch được căn giữa của trang giấy;

+ Thông tin của người viết bài thu hoạch gồm: Họ và tên; chức vụ Đảng; chức vụ chính quyền, đoàn thể; đơn vị công tác; sinh hoạt tại chi bộ nào;

+ Tiếp đó sẽ là phần câu hỏi và phần trả lời của người viết bài thu hoạch; trong phần trả lời này thì người viết sẽ trả lời chi tiết theo nội dung câu hỏi đã được đặt ra bằng những kiếm thức bản thân đã tiếp thu được trong quá trình học tập nghị quyết đại hội đảng và phần liên hệ bản thân trong việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ huyện.

Đây là những nội dung cơ bản cần phải có trong mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số nội dung cần lưu ý khi viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

– Việc viết thu hoạch sau hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 là một yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện;

– Kết quả nhận thức sau học tập các nội dung của Nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cấp ủy, địa phương, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

– Đảng ủy, chi ủy lựa chọn nội dung viết thu hoạch phù hợp với đối tượng và triển khai viết thu hoạch ngay sau khi kết thúc việc học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết ở Đảng bộ, chi bộ cơ sở;

– Ban tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tham mưu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chỉ đạo tổ chức viết thu hoạch đạt kết quả và tổ chức đánh giá kết quả viết thu hoạch học tập Nghị quyết.

Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiều người hiện nay vẫn chưa biết cách viết bài thu hoạch như thế nào cho đúng, cho hợp lý theo quy định, ở phần này chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Khi viết bài quy hoạch quý độc giả có thể tham khảo nội dung theo mẫu sau đây:

ĐẢNG BỘ…………………………

CHI BỘ…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….…, ngày…tháng…năm 20…

*

(Đóng dấu treo của chi, đảng bộ)

BÀI THU HOẠCH
Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Họ và tên:……………………………………………

Chức vụ Đảng: ………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ:……………………………………………………………….

Nội dung câu hỏi:

Qua học tập nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện …….. khóa …., nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ vào từng lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân, đồng chí hãy trình bày kế hoạch (hoặc chương trình hành động) cụ thể của đồng chí để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ nơi công tác và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ………?

Trả lời:

1. Nhận thức, tiếp thu của bản thân về những vấn đề cơ bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết:

– Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, trước hết là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

– Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có nhiều nội dung mới có tính chiến đấu và quyết tâm chính trị rất cao, thể hiện rõ mục tiêu, đường hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, trong đó có một số vấn đề mang tầm chiến lược cho 10, 15 năm sau.

– Cần tiếp tục nghiên cứu toàn diện và sâu sắc, sớm chuyển hóa nhận thức vào hành động, quyết tâm đưa những nội dung Nghị quyết Đại hội thành thực tiễn sinh động trên quê hương.

– Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

– Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phải đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;

– Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương;

– Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết còn mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế;

– Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm và có các hình thức khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân làm tốt và xử lý kỷ luật đối với những nơi làm không tốt.

Mục tiêu tổng quát của Đại hội:

– Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh;

– Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

– Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Các nhiệm vụ trọng tâm:

– Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;

– Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

– Tập trung thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế;

– Kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, bảo vệ  chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước;

– Chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường thực hiện tốt quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người.

2. Những công việc bản thân cần làm để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra

Về tư tưởng chính trị:

– Bản thân tôi luôn giữ vững các quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các qui định của địa phương nơi cư trú;

– Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về phẩm chất đạo đức lối sống:

– Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực;

– Giữ gìn sự đoàn kết trong khu dân cư, tại địa phương nơi sinh sống.

Về việc học tập rèn luyện:

– Bản thân tôi luôn hoàn thành tốt công việc cũng như là những nhiệm vụ được phân công;

– Thực hiện đúng điều lệ, đúng quy chế cũng như nội dung làm việc tị cơ quan, đơn vị;

– Thực hiện việc tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, thường xuyên;

– Tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao trong công việc;

– Trong quá trình công tác hằng ngày bản thân tôi luôn khắc phục những khó khăn gặp phải trong công việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu trang chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực;

– Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo quy định;

– Bản thân luôn tham gia tích cực vào các phong trào được tổ chức tại cơ quan, đơn vị cũng như là các phong trào được tổ chức tại nơi cư trú;

– Thực hiện tốt việc xây dựng gia đình văn hóa, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; quan tâm đến những người xung quanh; thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi công cộng;

– Trong thời gian tới bản thân sẽ phải trau dồi đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chính sách của nhà nước và pháp luật.

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Qua nội dung bài viết ở trên đã cung cấp cho quý độc giả những thông tin cơ bản về mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Tải (download)mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557