Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Luật sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013

Luật sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013

(Cập nhật: 31/08/2018 | 22:14)

Luật sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Nội dung như sau: