Trang chủ » Văn bản Luật Hình sự » Luật số 15/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 quy định về trưng mua, trưng dụng tài sản

Luật số 15/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 quy định về trưng mua, trưng dụng tài sản

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:45)

Luật số 15/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 quy định về việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản trưng mua, trưng dụng; quyền và nghĩa vụ của người khác có liên quan đến việc trưng mua, trưng dụng tài sản.

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)