Trang chủ » Doanh nghiệp » Dịch vụ doanh nghiệp » Giải thể công ty TNHH do nhà nước là chủ sở hữu

Giải thể công ty TNHH do nhà nước là chủ sở hữu

(Cập nhật: 30/08/2018 | 11:43)

Công ty TNHH một thành viên do nhà nước là chủ sở hữu có những điều kiện tương đương so với công ty thông thường về điều kiện giải thể doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể công ty TNHH do nhà nước là chủ sở hữu như sau: 

Theo điều 24 – Nghị Định 172/ 2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Kinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp và có số lỗ lũy kế bằng 3/4 vốn nhà nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản;
  • Không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 02 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết;
  • Việc tiếp tục duy trì công ty là không cần thiết.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Việc giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải phù hợp với Đề án tổng thể về sắp xếp,

đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trường hợp việc giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chưa được quy định tại Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cơ quan quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.