Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 2024?
  • Thứ năm, 04/01/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 1033 Lượt xem

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 2024?

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có khó không? Sau đây tôi xin tư vấn về vấn đề này trong nội dung bài viết dưới đây.

Hiện nay, người tiêu dùng lựa chọn tham gia bảo hiểm rất nhiều. Vì thế các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm ngày càng có chiều hướng gia tăng. Song, có nhiều doanh nhân gặp vướng mắc, loay hoay trong việc thành lập một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đúng pháp luật hiện hành. Vậy Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có khó không? Sau đây tôi xin tư vấn về vấn đề này trong nội dung bài viết dưới đây.

Kinh doanh bảo hiểm là gì? Doanh nghiệp bảo hiểm là gì?

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2019 và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

Vậy Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cần thỏa mãn những điều kiện nào?

Những điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Tại Điều 6 của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định việc Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, thành lập chi nhánh bảo hiểm nước ngoài và thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, cụ thể như sau:

Đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn:

Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định của luật doanh nghiệp;

+ Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn.

+ Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

+ Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp.

Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải bảo đảm duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm dự kiến được thành lập:

+  Có vốn điều lệ đã góp (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), vốn được cấp (đối với chi nhánh nước ngoài) không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

+  Có loại hình doanh nghiệp, Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), Quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) phù hợp với quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ Có người quản trị, điều hành dự kiến đáp ứng quy định tại Nghị định này.

Có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

Điều kiện riêng về thành lập doanh nghiệp bảo hiểm?

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm riêng được quy định tại Điều 7 của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về việc thành lập doanh nghiệp bảo hiểm với 2 loại hình là thành lập công ty TNHH và công ty Cổ phần, cụ thể như sau:

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm:

Thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty phải là tổ chức và đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đối với tổ chức nước ngoài:

– Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam.

– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam.

– Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

– Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Đối với tổ chức Việt Nam:

– Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

– Có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm:

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm dưới hình thức thành lập công ty cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP và 02 cổ đông này phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 20% số cổ phần của công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến được thành lập.

+ Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của công ty cổ phần bảo hiểm.

Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài

Tại Điều 8 của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về việc thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể như sau:

+ Chi nhánh nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

+ Có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại, trong đó có thỏa thuận về thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam.

+ Được cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đóng trụ sở chính cho phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam để hoạt động trong phạm vi các nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp được phép kinh doanh, không hạn chế việc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bổ sung vốn cấp cho chi nhánh tại Việt Nam và bảo đảm giám sát toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

+ Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đóng trụ sở chính đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam về quản lý, giám sát hoạt động của chi nhánh nước ngoài.

+ Có văn bản cam kết chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam và có văn bản ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh là người chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ các hoạt động của chi nhánh nước ngoài.

+ Nguồn vốn thành lập chi nhánh nước ngoài phải là nguồn hợp pháp và không được sử dụng tiền vay hoặc nguồn ủy thác đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.

+ Có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Hồ sơ thành lập công ty bảo hiểm cần những gì?

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm những tài liệu như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ Doanh nghiệp

– Danh sách thành viên (trong trường hợp thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Danh sách cổ đông sáng lập (trong trường hợp thành lập Công ty cổ phần);

– Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo pháp luật, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên/cổ đông là tổ chức;

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp có sự tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

– Văn bản ủy quyền người đại diện để Luật Hoàng Phi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp bảo hiểm.

– Các giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể.

Thủ tục thành lập công ty bảo hiểm

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin khi thành lập công ty bảo hiểm

– Tên doanh nghiệp

– Địa chỉ công ty

– Lĩnh vực kinh doanh: 

– Vốn điều lệ

– Thông tin về thành viên/cổ đông và người đại diện theo pháp luật của công ty

– Chuẩn bị CMND/CCCD/Hộ chiếu

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Bước 3: Nộp hồ sơ và Thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người đại diện theo pháp luật cần nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi doanh nghiệp bảo hiểm đặt trụ sở chính. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp bảo hiểm. Hiện nay, việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Doanh nghiệp bảo hiểm khắc dấu cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp liên hệ với đơn vị khắc dấu để khắc con dấu cho doanh nghiệp. Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, sau khi khắc dấu, doanh nghiệp không phải thông báo về mẫu con dấu cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty bảo hiểm

Dịch vụ thành lập công ty bảo hiểm tại Luật Hoàng Phi uy tín – chất lượng

Luật Hoàng Phi hỗ trợ Khách hàng tư vấn về thủ tục, hồ sơ, trình tự thành lập các công ty nói chung, thành lập công ty bảo hiểm nói riêng. Chúng tôi có khả năng tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ mọi vấn đề khi thành lập công ty bảo hiểm cho bạn. Khách hàng khi sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện các công việc như sau:

– Tư vấn trước khi thành lập công ty bảo hiểm: Chọn tên công ty, ngành nghề kinh doanh, loại hình, chọn địa điểm đặt trụ sở chính, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật…

– Tư vấn chi tiết về điều kiện thành lập & các điều kiện cần đến giấy phép con có liên quan trước khi công ty đi vào hoạt động;

– Tư vấn & Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Tư vấn các bước làm thủ tục thành lập công ty bảo hiểm.

– Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là những tư vấn mà chúng tôi gửi đến quý bạn đọc về vấn đề Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Trong quá trình tham khảo nội dung bài viết, Khách hàng có vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (16 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi