Trang chủ Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý
  • Thứ hai, 14/08/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 10216 Lượt xem

Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý

Gợi ý Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý sẽ được chúng tôi hướng dẫn cụ thể theo nội dung bên dưới để bạn đọc tham khảo.

1. Chọn các phương án đúng chỉ yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật phục vụ dạy học qua internet

Hệ thống quản lý nội dung học tập.

Hệ thống dạy học trực tuyến.

Hệ thống bài học, học liệu.

Hệ thống quản lý học tập.

2. Điểm mới về yêu cầu cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học, giáo dục cấp Trung học cơ sở

Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học các cấp theo lộ trình đổi mới chương trình và sách giáo khoa, trước hết là đối với lớp 6.

Kế thừa những thiết bị dạy học đã có, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Đảo đảm tối thiểu số lượng 0,6 phòng/lớp.

3. Để thực hiện CTGDPT 2018, cán bộ quản lý có thể tiến hành đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN của nhà trường thông qua các phương thức đánh giá thực trạng sau đây:

Kiểm kê

Quan sát

Nghiên cứu hồ sơ quản lý CSVC, TB&CN của nhà trường

4. Chọn các phương án đúng: Trách nhiệm cụ thể của thủ trưởng cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục là gì?

Phối hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất với nhà tài trợ về thứ tự nhiệm vụ ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục.

Báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên về tình hình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ. Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầu

Phê duyệt báo cáo quyết toán các khoản tài trợ; gửi kết quả thực hiện đến cơ quan quản lý cấp trên và nhà tài trợ. Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ.

5. Mục đích giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ là:

Điều chỉnh các hoạt động trong tương lai.

Khen thưởng, thúc đẩy sự phát triển.

Nắm bắt được hiện trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ của nhà trường.

6. Chọn các phương án đúng: Trong sử dụng tài trợ, cơ sở giáo dục cần phải tuân thủ quy định nào?

Lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh, người giám hộ (nếu có) và nhà tài trợ.

Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.

7. Trong quá trình quan sát để đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục của nhà trường, cán bộ quản lý cần tuân theo một số yêu cầu sau:

Cần tiến hành quan sát mọi lúc, mọi nơi, ngẫu nhiên để thu thập thông tin về thực trạng một cách khách quan, chính xác.

Cần chi chép đầy đủ tình trạng CSVC, TB&CN của nhà trường.

8. Khi tiến hành phỏng vấn đánh giá CSVC, TB&CN của nhà trường, Cán bộ quản lý cần lưu ý:

Lựa chọn đối tượng phỏng vấn phù hợp; Xác định rõ mục đích phỏng vấn; Xác định nội dung phỏng vấn bán sát vào các thông tin cụ thể về số lượng, chất lượng, hạng mục CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường.

9. Chọn một phương án liệt kê đầy đủ nhất về quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Phòng học bộ môn; thiết bị phòng học bộ môn; yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn; quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.

10. Chọn một phương án đúng: Những nội dung nào sau đây không thuộc trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục

Phối hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất với nhà tài trợ về thứ tự nhiệm vụ ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục.

11. Nội dung đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục của trường THCS để thực hiện CTGDPT 2018 bao gồm:

Đánh giá CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục hiện có và nhu cầu sử dụng CSVC, TB&CN của nhà trường

Đánh giá CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường theo quy định và yêu cầu về tiêu chuẩn định mức để thực hiện CTGDPT 2018

12. Công tác kiểm kê CSVC, TB&CN ở trường THCS có thể thực hiện theo các bước trong quy trình sau

(1) Ban hành, công bố quyết định kiểm kê CSVC, TB&CN; (2) Thành lập ban kiểm kê CSVC, TB&CN của đơn vị; (3) Xây dựng kế hoạch kiểm kê; (4) Tiến hành kiểm kê theo kế hoạch; (5) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả kiểm kê CSVC,TB&CN.

13. Giám sát, đánh giá là hai mặt của một quá trình, giám sát là(1) ____ ____ thông tin, số liệu, bằng chứng về kết quả đạt được, đánh giá là (2) ____ ____ đối chiếu với mục tiêu kế hoạch, đưa ra những phán đoán kết luận về thực trạng và nguyên nhân của kết quả đó.

(1) Thu thập; (2) So sánh

14. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong nhà trường?

Mục tiêu của kế hoạch cần bám sát vào kế hoạch giáo dục chung của nhà trường để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của trường

Phải phù hợp với điều kiện, ngân sách của nhà trường và địa phương.

Đảm bảo tính dân chủ trong nhà trường.

15. Chọn phương án đúng nhất về 5 cụm từ viết tắt của Mô hình 5S trong khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ

Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng.

16. Chọn một phương án đúng: Đây được xem là lực lượng quan trọng quyết định sự đầu tư cho cơ sở giáo dục và tạo cơ chế, điều kiện cho việc huy động nguồn lực được triển khai thuận lợi đối với cơ sở giáo dục.

Chính quyền các cấp và các cơ quan ban ngành chức năng

17. Kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học và giáo dục trong nhà trường là loại văn bản (1) ____ ____ được xây dựng hàng năm dựa trên kế hoạch giáo dục chung của nhà trường và các hướng dẫn trong Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia. Kế hoạch thiết kế chi tiết về (2) ____ ____ sử dụng, bảo quản, mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ phục vụ dạy học, giáo dục học sinh đáp ứng theo yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương.

1)Hành chính, (2) Lộ trình

18. Chọn một phương án đúng chỉ diện tích làm việc tối thiểu phòng đối với phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng được tính trên cơ sở diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh Trung học cơ sở

Đối với phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là l,85m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2;

19. Chọn các phương án đúng: Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài trợ ở trường THCS

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ;

Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học

Đảm bảo tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo;

20. Diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp của cơ sở giáo dục xác định trên cơ sở định mức diện tích sàn xây dựng, quy mô___ ___(1), học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và theo định hướng phát triển của cơ sở giáo dục để đạt các mức độ tiêu chuẩn ___ ___ (2) trong từng giai đoạn.

(1) Trường lớp; (2) Cơ sở vật chất

Lưu ý: Nhưng nội dung câu trả lời màu đỏ là lựa chọn đáp án đúng của chúng tôi, quý độc giả tham khảo và cân nhắc trước khi lựa chọn.

Đánh giá bài viết:
4.3/5 - (14 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Số điện thoại, địa chỉ Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến Quý độc giả các thông tin về Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo thông...

Nộp hồ sơ qua mạng nhận kết quả đăng ký kinh doanh ở đâu?

Nộp hồ sơ qua mạng nhận kết quả đăng ký kinh doanh ở đâu? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tha khảo nội dung bài viết của chúng...

Số điện thoại tổng đài hỗ trợ đăng ký kinh doanh qua mạng

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Số điện thoại tổng đài hỗ trợ đăng ký kinh doanh qua mạng. Mời Quý vị theo dõi nội...

Hỗ trợ lấy lại tiền treo có phải lừa đảo không?

Để tránh bị lừa đảo, người dân cần luôn giữ cảnh giác và không đồng ý thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào mà không có đầy đủ thông tin và xác...

Bị lừa đảo qua mạng trình báo ở đâu?

Để không dính bẫy lừa đảo, mỗi chúng ta cần tự trang bị cho mình những hiểu biết cơ bản về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng để tránh rơi vào các trường hợp tiền mất tật mang không mong...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi