Luật Hoàng Phi Tài liệu Là gì? Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, bảo vệ an ninh, trật tự. Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây là phong trào mang tính chiến lược, là  nền tảng cơ bản trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là một bộ phận gắn bó khăng khít, chặt chẽ với các phong trào hành động cách mạng khác của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Vậy đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là gì?

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là gì?

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là phong trào hành động,cách mạng do Đảng lãnh đạo; chính quyền tổ chức, quản lý; Công an nhân dân làm tham mưu nòng cốt nhằm lôi cuốn đông đảo Nhân dân tích cực, tự giác tham gia xây dựng, bảo vệ, quản lý an ninh, trật tự của đất nước, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là phong trào).

Nội dung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tập trung vào những nội dung cơ bản như:

Một là, giáo dục, nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân tham gia phòng ngừa đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, bao gồm: Chống chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; Bảo vệ an ninh kinh tế , an ninh xã hội, bảo vệ bí mật quốc gia; Chống địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo, lợi dụng dân chủ, nhân quyền để gây mất ổn định chính trị; Giữ vững khối đoàn kết toàn dân, ổn định chính trị, bảo vệ nội bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh.

Hai là, vận động toàn dân tích cực tham gia chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa bàn. Vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người cần phải giáo dục tại cộng đồng dân cư. Đồng thời, vận động nhân dân chấp hành và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh mỹ quan nơi công cộng, tham gia phòng chống gây rối trật tự công cộng; hướng dẫn và vận động nhân dân bài trừ tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, đấu tranh bài trừ văn hóa phẩm độc hại; xây dựng cơ quan đơn vị, cụm dân cư và từng gia đình an toàn, đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, giữ vững đạo đức trong sáng lành mạnh, giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, bảo vệ môi trường sống.

Ba là, xây dựng và mở rộng liên kết phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị xã hội trong các phong trào của địa phương, kết hợp lồng ghép Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động cách mạng khác của Đảng, Nhà nước ở địa phương như cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, Vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa mới…. Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, kịp thời đề xuất lồng ghép nội dung, yêu cầu của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp, nhằm phát huy vai trò của quần chúng trong việc bảo vệ an ninh – trật tự.

Bốn là, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng tại cơ sở vững mạnh. Qua đó, thường xuyên đóng góp ý kiến xây dựng cho tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở, lực lượng Công an, kịp thời phát hiện đề nghị đưa ra khỏi tổ chức Đảng, chính quyền, lực lượng Công an những người không đủ tiêu chuẩn về đạo đức và năng lực công tác; đồng thời đề nghị bổ sung những nhân tố tích cực, ưu tú xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào cấp ủy chính quyền cơ sở, để xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, lực lượng Công an trong sạch vững mạnh.

Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như sau:

Thứ nhất: Đối tượng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đa dạng, liên quan đến mọi người, mọi tầng lớp của xã hội.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mang tính xã hội sâu sắc, bởi đối tượng vận động là tất cả mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội cho nên trình độ hiểu biết về chính sách pháp luật, kiến thức xã hội; đặc điểm tâm lí, lối sống sinh hoạt của từng tầng lớp nhân dân có khác nhau cho nên nó đã tác động ảnh hưởng lớn đến phong trào của từng địa phương.

Thứ hai: Nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau có sự khác nhau.

Do khác nhau về vị trí đặc điểm của từng vùng, phong tục tập quán, điều kiện hoàn cảnh kinh tế của từng địa phương và tình hình hoạt động của bọn tội phạm nên cách thức tổ chức vận động nhân dân, nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng có những điểm khác nhau để phù hợp với tình hình của mỗi nơi, mỗi thời điểm, địa bàn nông thôn khác với thành phố, thị xã; miền núi khác với miền biển; vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác với vùng đồng bào theo các tôn giáo.

Thứ ba: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn liền với các cuộc vận động khác của Đảng và Nhà nước, gắn liền với việc thực hiện các chính sách của địa phương.

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có liên quan đến việc thực hiện các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, như: Chính sách dân vận, chính sách xoá đói giảm nghèo, chính sách với người có công… vì vậy quá trình tổ chức vận động phải chú trọng gắn nghĩa vụ và quyền lợi; ý thức tự giác của người dân, tạo mọi điều kiện để nâng cao đời sống tinh thần của họ. Thường xuyên trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật, nâng cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn hoạt động của tội phạm cho quần chúng nhân dân.

Trên đây là nội dung bài viết đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Khát vọng là gì? Ví dụ về khát vọng? Dẫn chứng về khát vọng

Khát vọng là một yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Nó là động lực để phát triển bản thân và vượt qua những trở ngại trên đường...

Áp suất là gì? Công thức tính áp suất

Áp suất là lực tác động lên một diện tích nhất định. Nó được đo bằng đơn vị Pascal (Pa), tương đương với một Newton trên một mét vuông. Áp suất có thể được áp dụng trên nhiều vật liệu và trong nhiều ngành công nghiệp khác...

Tiếp thị thương hiệu là gì? Các vấn đề liên quan đến tiếp thị thương hiệu

Tiếp thị thương hiệu (Brand marketing) là quá trình xây dựng, tăng cường và quảng bá tên thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty để tạo ra sự nhận biết, niềm tin và sự tín nhiệm của khách hàng đối với thương hiệu...

Yêu thương con người là gì?

Yêu thương con người giúp chúng ta kết nối và gắn kết với nhau, tạo ra một cộng đồng đoàn kết và hạnh...

Gia tốc là gì? Công thức tính gia tốc chính xác tuyệt đối

Gia tốc là thay đổi về tốc độ hoặc hướng chuyển động của một vật trong một đơn vị thời gian nhất định. Đơn vị đo gia tốc trong hệ đo lường Quốc tế là mét trên giây bình phương...

Xem thêm