Trang chủ Thông tin hữu ích Bài thu hoạch/Giáo án/Bài giảng Bài thu hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay
  • Thứ ba, 09/07/2024 |
  • Bài thu hoạch/Giáo án/Bài giảng |
  • 39506 Lượt xem

Bài thu hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Đảng viên là đội ngũ tiên phong của Đảng, là những người chiến sỹ cách mạng. Đảng viên được lựa chọn từ những người ưu tú về phẩm chất đạo đức, lối sống… và phải rèn luyện không ngừng

 “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non
Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời

Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân
Cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm
Vừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng
Bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang

Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới
Tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi”.

(Đảng Đã Cho Ta Một Mùa Xuân)

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là sự kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, là một bước ngoặt vô cùng trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Đảng ta có Cương lĩnh chính trị, có sự xác định rõ ràng và đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản.

Đây là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ 20, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam và đưa đất nước ta phát triển thống nhất về đường lối cách mạng sau này.

Là một Đảng viên, bản thân vinh dự vì được đứng trong đội ngũ của Đảng. Đảng ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Bản thân là một Đảng viên, tôi luôn cố gắng không ngừng học tập và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu của mình. Trong giai đoạn phát triển hiện nay của thế giới nói chung và đất nước nói riêng, bản thân càng cố gắng hơn nữa. Dưới đây là nội dung trình bày của tôi về “Bài thu hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay”.

Đảng viên

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu, là đội ngũ tiên phong của Đảng. Đảng viên là những chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là người gia nhập và được kết nạp vào đồng thời sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định cụ thể:Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhânnhân dân lao động và dân tộc Việt Namsuốt đời phấn đấu cho mục đíchlý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trịĐiều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chứckỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”.

Vị trí, vai trò của người đảng viên

Đảng viên với trị trí là những người tiên phong của các giai cấp công nhân, nhân dân, của dân tộc Việt Nam. Đảng viên giữ một vị trí hết sức quan trọng và vai trò to lớn đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc ta.

– Trước hết, Đảng viên là những chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

– Đội ngũ đảng viên là có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng sao cho hợp lý và phù hợp tình hình thực tiễn.của đất nước trong từng giai đoạn khác nhau.

– Đảng viên gắn kết quần chúng nhân dân, công nhân với Đảng, Nhà nước.Các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước được nhân dân tiếp nhận nhanh chóng, hiệu quả.

– Đảng viên vừa là người lãnh đạo của quần chúng nhân dân nhưng đồng thời là người phục vụ quần chúng nhân dân. Đảng viên là người dẫn đầu nhân dân, hướng dẫn nhân dân thực hiện những công việc vì mục đích chung phát triển đất nước, dân giàu, nước mạnh. Bên cạnh đó, Đảng viên còn thực hiện mọi công việc vì nhân dân. Đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước do nhân dân bầu ra, nhân dân giám sát, chịu trách nhiệm trước quần chúng nhân dân.

– Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, tham gia  vào việc xây dựng nghị quyết Đảng, xây dựng hệ thống chính trị,..

Nhiệm vụ của người đảng viên

Theo Điều lệ Đảng, Đảng viên có những nhiệm vụ cụ thể sau:

-Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

+ Đã là Đảng viên, cần có mục tiêu lý tưởng rõ ràng và kiên định, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào.

+ Hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Bao gồm những nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, nhiệm vụ khác do tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức khác phân công.

+ Hoàn thành nhiệm vụ được giao về cả chất lượng nhiệm vụ, số lượng được giao, tính hiệu quả và thời gian hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

– Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

+ Đảng viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức của bản thân, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh trong quá trình làm việc hay sinh hoạt tại các khu vực

+ Việc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác tránh ảnh hưởng đến Đảng và Nhà nước. Đồng thời còn góp phần hạn chế những tệ nạn, những tiêu cực trong bộ máy hoạt động của nhà nước, đảm bảo luôn vận hành trơn tru, có hiệu quả

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Dân là nguồn gốc, là cốt lõi của mỗi quốc gia. Dân vừa làm chủ, vừa là chủ nên Đảng viên cần quan tâm đặc biệt đến nhân dân.

+ Không chỉ vậy, Đảng viên còn là cầu nối, gắn kết quần chúng nhân dân, công nhân với Đảng, Nhà nước.Đảng viên giúp việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với dân nhanh chóng, hiệu quả hơn.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

+ Hệ thống đường lối chính sách và tổ chức của Đảng có ý nghĩa quan trọng đối với quần chúng nhân dân do đó sự đóng góp xây dựng vào hệ thống ấy có ý nghĩa hết sức quan trọng.

+ Bản thân người Đảng viên cần thường xuyên kiểm điểm bản thân, nhìn nhận đúng đắn trung thực mọi vấn đề mà mình đã thực hiện, đóng góp vào Đảng cộng sản

Trách nhiệm của đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Hiện nay, đất nước đã hòa bình và đang bước trên đà hội nhập và phát triển. Để có thể sánh vai được với các cường quốc năm châu thì cần có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước; dựa trên sự lớn mạnh và phát triển của Đảng viên về nhận thức, tư tưởng. Đảng viên giữ một vị thế hết sức quan trọng, do đó, sự phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước.

Là một Đảng viên, trước hết Đảng viên cần xác định động cơ vào Đảng đúng đắn

– Là một công dân yêu nước, từ khi còn ngồi ghế nhà trường, việc học tập, rèn luyện và được vinh dự khi đứng vào hàng ngũ Đảng viên có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với cá nhân nói riêng, gia đình của bản thân nói chung. Không phải bất kỳ ai cũng có vinh dự được đứng trong đội ngũ của Đảng, được sống và cống hiến hết mình cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.

+ Việc vào Đảng là việc cùng chung ý chí, nguyện vọng và tư tưởng hết mình vì nước vì non. Đảng viên được đứng trong một tổ chức của những người yêu nước, muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

+ Vào Đảng, Đảng viên sống và làm và làm việc theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh bản thân nếu Nhà nước cần. Đảng viên sống và phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

– Quá trình phấn đấu vào Đảng của bản thân hoàn toàn xuất phát từ động cơ trong sáng, không vụ lợi, ham hư vinh hay lợi dụng việc vào Đảng nhằm mục đích xấu.

– Với thế hệ trẻ, được sống trong thời bình hiện nay, không còn chiến tranh hay súng đạn chiến trường, việc được đứng trong đội ngũ Đảng có ý nghĩa cống hiến hết mình cho sự nghiệp vì dân vì nước, không ngại gian khổ.

+ Bản thân được tham gia và đóng góp, cống hiến sức lực, ý chí nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc.

– Khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân càng cần gìn giữ hình ảnh, giữ vững lập trường của mình.

+ Luôn luôn giữ vững phẩm chất của một đảng viên “cần cù tiết kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.

+ Trước những khó khan, thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền, bản thân luôn không hề sợ hãi hay lùi bước, vững vàng với quan điểm tư tưởng và lập trường của mình.

– Trải qua quá trình tôi luyện, bản thân luôn cố gắng không ngừng. Được vào Đảng không có nghĩa là là tất cả mà bỏ bê hay thôi phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho đất nước, cho nhân dân.

Bản thân tôi luôn nhận thức rằng, đã vào Đảng và được đứng trong đội ngũ Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao, có một ý chí và nghị lực sắt đá. Bước đi theo con đường của Đảng, của chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là bước đi sáng suốt và đầy tự hào. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu, vì dù ở đâu, vị trí nào, tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm hết sức, hoàn thành công việc được giao. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, không chỉ là mục tiêu phấn đấu, mà hơn thế, trong quá trình phấn đấu, tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn..

Việc xác định động cơ vào Đảng của bản thân hết sức rõ ràng, minh bạch. Trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn, một lập trường kiên định thì rất sẽ khó để vượt qua được những thử thách, khó khăn và dễ dao động trước những cám dỗ.

Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến. Bản thân luôn hết sức cố gắng trong học tập và công tác, phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn, làm việc có ích cho Đảng, Nhà nước .

Xác định rõ quan điểm về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị

– Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân tôi tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Tôi luôn vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách.

– Không chỉ vậy, trong giai đoạn mở cửa phát triển kinh tế, hòa nhập nhưng không hòa tan hiện nay của đất nước với các quốc gia khác trên thế giới, bản thân tôi xác định rõ ràng mục tiêu kiên định sống và cống hiến cho non sông đất nước.

+ Luôn luôn làm việc và phấn đấu thực cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

+ Giữ vững phẩm chất, nâng cao năng lực trách nhiệm và vai trò tiên phong, gương mẫu của bản thân.

Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn. Luôn giữ vững theo lập trường “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”.

+ Khi bước chân vào Đảng, bản thân đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.

– Học tập và tu dưỡng không ngừng để hoàn thiện bản thân như Bác Hồ đã từng nói “”Học, học nữa, học mãi”; bản thân tôi luôn xác định “phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu… sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải”.

+ Ra sức tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh, chi phối, người đảng viên sẽ mất dần tư cách. Vì vậy, muốn giữ được tư cách, người Đảng viên cần giữ vững quan điểm và lập trường chính trị của mình

Không ngừng nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

– Là một Đảng viên, để có thể xử lý mọi tình huống được giao nhanh chóng và hiệu quả, bản thân không ngừng học tập, luôn nghiên cứu, nâng cao trình độ và nâng cao năng lực để xử lý tốt mọi tình huống.

–  Luôn xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả, linh hoạt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu để trở thành cán bộ gương mẫu,là người sản xuất giỏi, công tác tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể giao cho.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung”. Muốn vừa thạo về chính trị, vừa giỏi về chuyên môn, mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác của mình”.

Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội

– Đảng viên cần giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng coi dân là gốc, dân là chủ. Bản thân luôn gắn bó, gần gũi với nhân dân.

+ Người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân, phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

+ Gần gũi,gắn bó, giúp đỡ với quần chúng ở nơi làm việc, với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác; với bà con làng xóm, khối phố có sự tôn trọng, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ, gần gũi với quần chúng, không ra vẻ hay có thái độ hách dịch, cửa quyền.

– Tham gia các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội xuất phát từ tâm huyết, nhiệt tình

– Mở rộng các mối quan hệ xã hội, tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào ở địa phương.

– Bản thân luôn thật thà, ngay thẳng, dám nghĩ dám làm, dám nói. Biết thì bảo biết, không giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm của bản thân.

– Có sự quan tâm, chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải “chí công, vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở

– Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của người Đảng viên cần rèn luyện không ngừng.

+ Trước hết, bản thân luôn tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao nhất.

+ Đề xuất những chủ trương, nhiệm vụ có ích cho Đảng nói chung và chi bộ nói riêng, nhất là về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.

– Trong quá trình làm việc và  nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức Đảng.

– Mạnh dạn đưa ra ý kiến và tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trên đây là bài viết liên quan đến Bài thu hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong chuyên mục Bài thu hoạch được Luật Hoàng Phi cung cấp. Quý độc giả có thể tham khảo bài viết khác liên quan tại website luathoangphi.vn để có thêm thông tin chi tiết.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bài viết thu hoạch sau chuyến đi thực tế

Quý vị cần nghiên cứu trước chủ đề, chuyên đề mà Quý vị sẽ phải thể hiện trong bài thu hoạch để khi đi thực tế, Quý vị có thể tìm hiểu một cách đúng trọng tâm và chuyên sâu hơn, kỹ hơn....

Bài thu hoạch giáo viên tiểu học hạng 3 mới nhất 2024

Mẫu bài thu hoạch giáo viên tiểu học hạng 3 sẽ được chúng tôi cung cấp trong nội dung bài viết này, Quý vị độc giả vui lòng tham khảo bài viết sau...

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20 là bài viết về kỹ năng, kiến thức sử dụng tin học cơ bản trong trường tiểu...

Bài thu hoạch chính trị hè của giáo viên?

Trong mỗi dịp nghỉ hè thì ngành giáo dục nói chung và mỗi trường học nói riêng sẽ tổ chức những lớp học nhằm mục đích bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đã, đang và sẽ tiến hành thực...

Lời dẫn chương trình kỷ niệm thành lập công ty

Tổ chức chương trình kỷ niệm thành lập công ty sẽ giúp mở rộng mối quan hệ, nâng cao hình ảnh công ty tới nhiều khách hàng. Kỷ niệm ngày thành lập công ty là một trong những sự kiện quan trọng, đây là một vấn đề mà hầu hết công ty nào cũng chú ý đến, cần có một kịch bản về nội dung công việc thực hiện xuyên...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi