Trang chủ Thông tin hữu ích Bài thu hoạch/Giáo án/Bài giảng Bài thu hoạch nhiệm vụ giải pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch hiện nay
  • Thứ ba, 09/07/2024 |
  • Bài thu hoạch/Giáo án/Bài giảng |
  • 8380 Lượt xem

Bài thu hoạch nhiệm vụ giải pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch hiện nay

Việc đấu tranh với các quan điểm sai trái là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội. Sau đây sẽ là nội dung bài thu hoạch nhiệm vụ giải pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

I. TỔNG QUAN

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng đòi hỏi các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị phải nghiêm túc thực hiện.

Các thế lực thù địch lợi dụng triệt để mạng xã hội để truyền bá những luận điệu sai trái, xuyên tạc, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Các thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, nhất là trong những năm gần đây chúng lợi dụng diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực. Lợi dụng quan hệ của Việt Nam với các nước, lợi dụng vấn để chủ quyền biển đảo của nước ta ở biển Đông để xuyên tạc quan điểm chỉ đạo của Đảng.

Trong gia đoạn hiện nay, các thế lực tập trung vào chống phá Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng là mục tiêu mà chúng hướng tới. Chúng kích động, lôi kéo người dân, thành lập các tổ chức phản động lưu vong và sử dụng nhiều chiêu bài khác nhau.

II. CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Quan điểm sai trái, thù địch là những quan điểm sai lệch hoặc đối lập với nền tảng tư tưởng Đảng, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước với mục đích gây nhiễu loạn thông tin, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ của toàn quân, toàn dân, toàn hệ thống chính trị.

Những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch bao gồm:

1. Phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng

Các thế lực thù địch tập trung chống phá cương lĩnh, đường lối của Đảng, phê phán, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mưu đồ từng bước làm cho các lực lượng vũ trang biến chất về chính trị, dẫn tới mất sức chiến đấu.

 Chúng đưa ra các luận điệu, lý lẽ xuyên tạc, bóp méo rằng Chủ nghĩa xã hội là một hiện tượng không phù hợp với quy luật lịch sử, cho rằng xã hội loài người chỉ dừng lại ở Chủ nghĩa tư bản, chúng ngông cuồng bôi đen để làm mất niềm tin của nhân dân với Chủ nghĩa xã hội.

Từ việc sử dụng các thủ đoạn tinh vi, thâm độc đến các hành vi tuyên truyền, chúng công khai trắng trợn rằng Chủ nghĩa Mác đã lỗi thời, không phù hợp với nước ta, xuyên tạc tư tưởng của Hồ Chí Minh, cho rằng việc đưa chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam là một sai lầm.

2. Phủ nhận Chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng

Mục tiêu của các thế lực thế lực thù địch là xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội, lấy tư tưởng của các thế lực thù địch để làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng. Xuyên tạc đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hường xã hội chủ nghĩa của ta.

Chúng kích động quần chúng nhân dân để đòi xóa bỏ sự bỏ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đa nguyên, đa đảng, kêu gọi xóa bỏ Hiến pháp của nước ta.

3. Công kích chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Nhiều năm qua các thế lực thù địch luôn tìm cách công kích vào những thắng lợi trong công cuộc đổi mới của nước ta. Chúng đưa ra các luận điệu phê phán đường lối đường lối phát triển kinh tế của nước ta, yêu cầu phát triển thị trường tự do tư bản.

Xuyên tạc công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng ta, chúng suy diễn rằng đó là trả thù cá nhân giữa các nhóm lợi ích, phe phái. Âm mưu của các thế lực thù địch đã thể hiện tính chất ngoan cố, chống đối Đảng, Nhà nước của chúng, cố tình gây hoang mang, nghi ngờ trong nhận thức tư tưởng của Đảng, Nhà nước trong quần chúng nhân dân.

Khi cả nước đang tập trung phòng chống đại dịch COVID-19 thì chúng đưa ra các thông tin sai lệch trên các trang mạng xã hội cho rằng Nhà nước ta quản lý không hiệu quả nên mới dẫn đến bùng phát dịch. Chúng lợi dụng triệt để không gian mạng làm phương tiện tuyên truyền những luận điệu sai trái, thù địch đó.

5. Xuyên tạc, nói xấu cán bộ, đảng viên của ta

Chúng thường sử dụng các thông tin sai sự thật về tình hình sức khỏe, đời sống riêng tư, bình phẩm về trình độ, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Mục đích của chúng là khiến cho dự luận hiểu sai về trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên ta.

Ngoài ra, chúng còn đưa ra các luận điệu để so sánh, hạ bệ các cá nhân, bới móc những hạn chế, khuyết điểm, đổi trắng thay đen nhằm thay đổi bản chất của những vụ việc liên quan đến một số cán bộ của ta.

Có thể thấy các thế lực thù địch sử dụng triệt để mọi thủ đoạn để chống phá thành tựu cách mạng của nhân dân, chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng đưa ra những luận điểm phản khoa học, cố tình tạo ra khoảng trống về tư tưởng trong quần chúng nhân dân và hàng ngũ cán bộ của Đảng ta, những luận điệu chúng đưa ra hoàn toàn là xa rời lịch sử.

III. CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

1. Về chính sách đối nội

Trong những năm qua các cơ quan báo chí cách mạng của Đảng, Nhà nước đã phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Đảng Cộng Việt Nam luôn chú trọng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Đây là nội dung cơ bản, sống còn trong công tác xây dựng Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch.

Đảng và Nhà nước ta đã làm tốt công tác dân vận, nâng cao nhận thức và làm sâu sắc hơn nữa những nội dung của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều nhiều văn bản chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng ngừa trên lĩnh vực này. Các biện pháp đấu tranh của Đảng ta đã làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, ngăn chặn những quan điểm xuyên tạc, sai trái.

Toàn Đảng, toàn dân ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, phổ biến thông qua các phương tiện truyền thông và trực tiếp đến các tầng lớp nhân dân.

Đảng và Nhà nước ta đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để bị chi phối bởi những thông tin xấu độc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Luôn trong tư thế sẵn sàng, cảnh giác cao độ, có những phương án, biện pháp cụ thể đấu tranh với những luận điệu sai trái, xây dựng lý luận sắc bén phục vụ công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Đảng ta đã xác định cần thực hiện phương châm đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ đồng thời giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, trước hết là người đứng đầu.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải chủ trọng về chất lượng, cơ cấu, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, phòng chống lãng phí, tham những, tiêu cực. Rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời đề ra những giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Thông qua đại hội đảng bộ các cấp để tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và sự tin tưởng của các tầng lớp nhân đối với Đảng, Nhà nước.

Đảng ta đã rất chủ động trong công tác đấu tranh, tuyên truyền chống các quan điểm bóp méo sự thật của các nhóm phản động lưu vong nhằm chống phá Nhà nước ta. Tính chủ động được thể hiện rất rõ trong nhận thức của Đảng, cập nhật thường xuyên về tình hình và âm mưu của các thế lực thù địch.

Đặc biệt là các bộ, ngành, địa phương giữ một vai trò rất quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và phân định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn để có quy chế phối hợp thống nhất, tạo được hiệu quả cao.

Hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đã khẳng định mục tiêu, lý tưởng của Đảng là khoa học và đúng đắn. Kết quả của hoạt động nghiên cứu đã khẳng định tính khoa học và thuyết phục trong đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của cá tổ chức, đoàn thể cũng đã góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nhận thức và phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân.

2. Về chính sách đối ngoại

Xu thế của thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển vì thế mỗi nước đều có quan hệ hợp tác với các nước khác nhau. Đó vừa là xu thế phát triển của mỗi nước đồng thời cũng là chính sách đảm bảo an ninh quốc gia.

Gần 35 năm qua, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ. Thực hiện chính sách đối ngoại chủ động, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế.

Chính sách đối ngoại của Việt nam là thúc đẩy quan hệ với các nước trên thế giới, chủ động tham gia các cơ chế, diễn đàn khu vực và toàn cầu, phục vụ một cách tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Hiện nay Việt nam có quan hệ kinh tế với hơn 220 thị trường nước ngoài, quan hệ ngoại giao với 198 nước ở các châu lục. Nhà nước ta thực hiện đối tác toàn diện , đối tác chiến lược và toàn diện với 30 quốc gia. Các sự kiện quốc tế trong những năm gần đây đã cho thấy vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự tin cậy của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam là rất lớn.

Việt Nam đang đứng vững và từng bước phát triển với một tâm thế mới, làm chủ vận mệnh của mình, độc lập, tự chủ và hòa bình, ổn định. Thực tế đó đã được bạn bè quốc tế thừa nhận và tôn trọng. Sự thừa nhận của bạn bè quốc tế đã góp phần xóa bỏ sự xuyên tạc, chống đối của các thế lực thù địch, đấu tranh và làm thất bại các quan điểm sai trái. Tất cả đã thể hiện Việt nam hoàn toàn có khả năng và thực lực để tự lập, tự chủ, giữ vững nền độc lập của quốc gia dân tộc.

Độc lập, tự chủ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trước những biến đổi của thời cuộc và tình hình mới của thế giới. Ngay từ rất sớm, tư tưởng này đã khẳng định tính đúng đắn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trong tình tình mới, ta chủ động giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập, chủ động và tích cực trong công tác đối ngoại, tham gia các diễn đàn, tổ chức, cộng đồng khu vực và quốc tế. Dựa trên cơ sở nội lực của đất nước đồng thời dựa vào hợp tác và hội nhập quốc tế.

IV. GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

1. Đối với hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội

Các cơ quan trong hệ thống chính trị phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch. Thực hiện có hiệu quả tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để có giải pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống trong nội bộ, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tăng cường công tác lãnh đạo, rà soát để nắm bắt tình hình, nhất là các thông tin xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông như internet, các trang mạng xã hội, các trang blog….

Phát huy vai trò của người đứng đầu ban tuyên giáo các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, kịp thời xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh.

Đẩy lùi các thông tin tiêu cực, xây dựng các trang thông tin chính thống, thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ đến người dân. Tăng cường hoạt động quản lý các trang mạng xã hội bằng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc hại.

Thực hiện tọa đàm, rút kinh nghiệm ở các cấp ủy, tổ chức cơ quan, đơn vị. Nhận thức đầy đủ và sâu sắc về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các đảng viên vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

Luôn nâng cao tinh thần cảnh giác trước những hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch, các hành vi lôi kéo, kích động, xúi giục…

2. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội

Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch. Đưa ra các chỉ thị, nghị quyết để bảo vệ tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy đảng phải đưa nội dung đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình, kế hoạch lãnh đạo của cấp mình. Phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, nêu gương cán bộ, đảng viên và phấn đấu học tập, rèn luyện.

Các cơ quan Thông tin – Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tàng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với cá quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội, đặc biệt là thực nghiêm túc Luật An ninh mạng. Phát huy chức năng, nhiệm vụ đã được quy định của cơ quan báo chí, phản bác các luận điệu sai trái, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các tổ chức chính trị – xã hội phải nắm vững được các quan điểm, đường lối của Đảng, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù dịch. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, kiên định lập trường tư tưởng, bảo vệ thành quả cách mạng.

3. Hợp tác quốc tế

Chủ động nắm bắt tình hình trong nước cũng như quốc tế, sớm phát hiện các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế trong việc kiểm soát các tin tức xấu, độc hại trên không gian mạng, chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội để có biện pháp kỹ thuật ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch.

Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng các nước. Huy động, thu hút tầng lớp nhân sĩ, trí thức, Việt kiểu yêu nước tham gia vào công tác đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch vì lợi ích của dân tộc và kiên định với tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện chính là kết quả của quá trình nghiên cứu, học tập và quán triệt nghị quyết đại hội của đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của mỗi đảng...

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức năm 2024

Học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước và bình ổn xã...

Bài viết thu hoạch sau chuyến đi thực tế

Quý vị cần nghiên cứu trước chủ đề, chuyên đề mà Quý vị sẽ phải thể hiện trong bài thu hoạch để khi đi thực tế, Quý vị có thể tìm hiểu một cách đúng trọng tâm và chuyên sâu hơn, kỹ hơn....

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module 6

Trong hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay bao gồm 3 cấp bậc: bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong đó, trung học cơ sở gồm 4 lớp từ lớp 6 cho đến lớp 9. Học sinh trung học cơ sở ở độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi. Giáo dục trung học cơ sở có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành và phát triển của một con người....

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

nếu trường có chỉ tiêu tuyển sinh đi học nước ngoài theo các Hiệp định Nhà nước, sinh viên, học sinh có nguyện vọng và có đủ các điều kiện quy định, được quyền đăng ký vào diện dự tuyển đi học nước ngoài theo quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi