• Thứ tư, 21/12/2022 |
  • Là gì? |
  • 224 Lượt xem

Assessment là gì?

Được hiểu theo nghĩa tiếng Việt là sự thẩm định, lượng định, đánh giá. Ở mỗi ngữ cảnh “ assessment” mang nghĩa khác nhau. Assessment là gì?

Assessment là gì?

– Được hiểu theo nghĩa tiếng Việt là sự thẩm định, lượng định, đánh giá.

– Definition: In each context, “assessment” has different meanings.

– In education, the term assessment is used to refer to a method or tool for measuring quality and recording student learning progress.

– In the field of economics “assessment” refers to the calculation and comparison of the costs and benefits of one proposal with those of other proposals.

– In the tax field is the determination of the value of the property, usually for the purpose of property tax.

– Ở mỗi ngữ cảnh “ assessment” mang nghĩa khác nhau.

– Trong giáo dục, thuật ngữ đánh giá được sử dụng để nói về phương pháp hoặc công cụ để đo lường chất lượng và ghi lại tiến độ học tập của học sinh .

– Trong lĩnh vực kinh tế “ assesssment” dùng để chỉ tính toán và so sánh chi phí và lợi ích của một đề xuất so với những đề xuất khác.

– Trong lĩnh vực thuế là việc xác định giá trị tài sản, thường là để định thuế tài sản.

Một số từ vựng liên quan đến “ assessment”

– Risk assessment : đánh giá rủi ro

– Tecnology assessment : đánh giá công nghệ

– Functional assessment : đánh giá chức năng

– Judgement: phán xét

– Computation : sự tính toán, sự ước tính

– Reckoning : sự tính toán, sự đếm

Ví dụ về “ assessment”

– Management assessment comes last for the need of recognition by authority and avoidance of conflict in case of disagreements.

(Đánh giá quản lý đến cuối cùng vì cần được công nhận bởi chính quyền và tránh xung đột trong trường hợp bất đồng.)

– The present study aimed to assess, in a community sample, actions taken to cope with depression at different levels of psychological distress.

( Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá , trong một mẫu cộng đồng, các hành động được thực hiện để đối phó với chứng trầm cảm ở các mức độ đau khổ tâm lý khác nhau.)

– Every student is required to take a competency assessment before the new school year.

( Mọi học sinh đều phải làm một bài đánh giá năng lực trước khi vào năm học mới)

– Before starting any plan, it is necessary to analyze and risk assessment to come up with a specific plan to control operations and minimize damage caused by risks.

( Trước khi bắt đầu bất ky kế hoạch nào, cần phải phân tích, đánh giá rủi ro để đưa ra phương án cụ thể nhằm kiểm soát hoạt động và giảm thiểu thiệt hại do rủi ro gây ra. )

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương...

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài...

Cap là gì? Cap viết tắt của từ gì?

Cap là từ viết tắt của từ Caption, có nghĩa là ghi chú, phụ đề hay chú thích, "Cap" có thể là từ viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử...

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học ánh sáng đã có tác động rất lớn đến giá trị và tư tưởng của chúng ta ngày nay. Nó đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội hiện đại, khuyến khích sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật, và ảnh hưởng đến phong cách chính trị và xã...

Bestie là gì?

Bestie là gì? My Bestie là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua nội dung bài viết này nhé! Chắc hẳn rằng Quý vị sẽ có cách hiểu và sử dụng chính xác...

Xem thêm