Luật Hoàng Phi Giáo dục 2 giờ 15 phút bằng bao nhiêu phút?
  • Thứ năm, 25/05/2023 |
  • Giáo dục |
  • 475 Lượt xem

2 giờ 15 phút bằng bao nhiêu phút?

2 giờ 15 phút bằng 2 x 60 phút + 15 phút = 135 phút, để đổi từ giờ sang phút, chúng ta có thể nhân số giờ với 60 (vì một giờ bằng 60 phút) và cộng thêm số phút.

2 giờ 15 phút bằng bao nhiêu phút?

2 giờ 15 phút bằng 2 x 60 phút + 15 phút = 135 phút, để đổi từ giờ sang phút, chúng ta có thể nhân số giờ với 60 (vì một giờ bằng 60 phút) và cộng thêm số phút.

Vì vậy, trong trường hợp này, ta nhân 2 giờ với 60 phút/giờ, sau đó cộng thêm 15 phút, ta sẽ có tổng số phút là:

2 x 60 + 15 = 120 + 15 = 135 phút.

Vì vậy, 2 giờ 15 phút bằng 135 phút.

– Một cách khác để đổi từ giờ sang phút là chia số giờ cho 1/60 (hoặc nhân với 60/1).

Vì vậy, trong trường hợp này, ta có thể chia 2 giờ 15 phút cho 1/60 để đổi sang phút như sau:

(2 giờ + 15 phút) ÷ (1/60) = (2 x 60 phút + 15 phút) ÷ (1/60) = 135 phút.

Vì vậy, kết quả là 2 giờ 15 phút bằng 135 phút.

– Một cách khác để đổi từ giờ sang phút là sử dụng tỷ lệ giữa giờ và phút.

Một giờ bằng 60 phút, vì vậy để đổi từ giờ sang phút, ta có thể sử dụng tỷ lệ 60 phút/1 giờ.

Vì vậy, trong trường hợp này, ta có thể nhân số giờ với tỷ lệ này để đổi sang phút như sau:

2 giờ x 60 phút/1 giờ + 15 phút = 120 phút + 15 phút = 135 phút.

Vì vậy, kết quả là 2 giờ 15 phút bằng 135 phút.

– Một cách khác để đổi từ giờ sang phút là sử dụng phép nhân.

Một giờ bằng 60 phút, vì vậy ta có thể nhân số giờ với 60 để đổi sang phút. Sau đó, ta cộng số phút để tính tổng số phút.

Vì vậy, trong trường hợp này, ta có thể tính tổng số phút như sau:

2 giờ x 60 = 120 phút + 15 phút = 135 phút.

Vì vậy, kết quả là 2 giờ 15 phút bằng 135 phút.

Công thức đổi phút sang giờ

– Để đổi số phút thành số giờ, bạn có thể sử dụng công thức sau:

số giờ = số phút / 60

Ví dụ, nếu bạn muốn đổi 120 phút thành giờ, bạn có thể tính như sau:

số giờ = 120 / 60 = 2

Vì vậy, 120 phút tương đương với 2 giờ.

– Có thể sử dụng công thức sau để đổi số phút thành số giờ và phút:

số giờ = số phút ÷ 60 số phút còn lại = số phút % 60

Ví dụ, nếu bạn muốn đổi 135 phút thành giờ và phút tương đương, bạn có thể tính như sau:

số giờ = 135 ÷ 60 = 2 (giờ) số phút còn lại = 135 % 60 = 15 (phút)

Vậy 135 phút tương đương với 2 giờ 15 phút.

Một số bài tập về cách đổi phút sang giờ

Để đổi phút sang giờ, chúng ta cần biết rằng 1 giờ bao gồm 60 phút. Do đó, để đổi số phút thành giờ, chúng ta chỉ cần chia số phút đó cho 60.

Dưới đây là một số bài tập về cách đổi phút sang giờ

1. Nếu bạn tắm trong 20 phút mỗi ngày, thì bạn tắm bao nhiêu giờ trong một tuần?

Đổi phút thành giờ: 20 phút = 20/60 giờ = 1/3 giờ

Số giờ bạn tắm trong một tuần: 1/3 giờ x 7 ngày = 7/3 giờ = 2 giờ 20 phút

Vậy, bạn tắm được 2 giờ 20 phút trong một tuần.

2. Nếu một chuyến bay kéo dài 4 giờ và 35 phút, thì tổng cộng chuyến bay kéo dài bao nhiêu phút?

Đổi giờ thành phút: 4 giờ x 60 phút/giờ = 240 phút

Tổng cộng chuyến bay kéo dài: 240 phút + 35 phút = 275 phút

Vậy, chuyến bay kéo dài 275 phút.

3. Nếu bạn phải đợi 45 phút để lấy vé tại rạp chiếu phim và phim kéo dài 2 giờ và 10 phút, thì bạn sẽ ra khỏi rạp chiếu phim vào lúc nào?

Đổi giờ thành phút: 2 giờ x 60 phút/giờ + 10 phút = 130 phút

Tổng thời gian bạn phải ở trong rạp chiếu phim: 130 phút + 45 phút = 175 phút

Đổi phút thành giờ: 175 phút / 60 phút/giờ = 2 giờ 55 phút

Vậy, bạn sẽ ra khỏi rạp chiếu phim sau 2 giờ 55 phút.

4. Nếu bạn đi xe đạp với tốc độ 15 km/h trong 90 phút, thì bạn đã đi được bao nhiêu km?

Đổi phút thành giờ: 90 phút / 60 phút/giờ = 1,5 giờ

Khoảng cách bạn đã đi được: 15 km/h x 1,5 giờ = 22,5 km

Vậy, bạn đã đi được 22,5 km.

5. Nếu một chuyến tàu đến trạm muộn 25 phút so với thời gian dự kiến và thời gian chuyến tàu là 3 giờ và 20 phút, thì chuyến tàu sẽ đến trạm lúc nào?

Đổi giờ thành phút: 3 giờ x 60 phút/giờ + 20 phút = 200 phút

Thời gian thực tế chuyến tàu đến trạm: 200

6. Nếu bạn chơi game trong 45 phút mỗi ngày trong 2 tuần, thì bạn chơi bao nhiêu giờ trong tổng số thời gian đó?

Đổi phút thành giờ: 45 phút / 60 phút/giờ = 0,75 giờ

Tổng số giờ bạn chơi game: 0,75 giờ x 14 ngày = 10,5 giờ

Vậy, bạn chơi game trong 10,5 giờ trong tổng số thời gian 2 tuần.

7. Nếu một bộ phim dài 2 giờ và 30 phút bắt đầu lúc 9 giờ sáng, thì bộ phim sẽ kết thúc lúc mấy giờ?

Đổi giờ thành phút: 2 giờ x 60 phút/giờ + 30 phút = 150 phút

Thời gian kết thúc của bộ phim: 9 giờ + 2 giờ 30 phút = 11 giờ 30 phút

Vậy, bộ phim sẽ kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

8. Nếu bạn phải đợi trong 20 phút để gặp bác sĩ và thời gian khám bệnh của bạn là 45 phút, thì bạn sẽ xong việc lúc nào?

Tổng thời gian bạn phải ở bệnh viện: 20 phút + 45 phút = 65 phút

Đổi phút thành giờ: 65 phút / 60 phút/giờ = 1,08 giờ

Vậy, bạn sẽ xong việc sau khoảng 1 giờ 5 phút.

9. Nếu bạn chạy bộ với tốc độ 8 km/h trong 40 phút, thì bạn đã đi được bao nhiêu km?

Đổi phút thành giờ: 40 phút / 60 phút/giờ = 0,67 giờ

Khoảng cách bạn đã đi được: 8 km/h x 0,67 giờ = 5,36 km

Vậy, bạn đã đi được 5,36 km.

2 giờ 15 phút bằng bao nhiêu giây?

2 giờ 15 phút = 135 phút (vì 1 giờ = 60 phút) 1 phút = 60 giây Vậy, 135 phút = 135 x 60 giây = 8,100 giây. Vậy, 2 giờ 15 phút bằng 8,100 giây.

– Để đổi thời gian từ giờ, phút sang giây, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

Số giây = (Số giờ x 3600) + (Số phút x 60)

Với ví dụ của bạn, ta có:

Số giây = (2 x 3600) + (15 x 60) = 7,200 + 900 = 8,100 giây.

Vậy 2 giờ 15 phút bằng 8,100 giây.

– Để đổi thời gian từ giờ, phút sang giây, chúng ta có thể sử dụng quy tắc nhân. Cụ thể, một giờ bằng 60 phút, và một phút bằng 60 giây. Vì vậy, để đổi 2 giờ 15 phút sang giây, ta sẽ làm như sau:

2 giờ = 2 x 60 phút/giờ = 120 phút 15 phút = 15 phút

Tổng thời gian tính bằng phút là:

120 phút + 15 phút = 135 phút

Vì mỗi phút có 60 giây, ta sẽ nhân 135 phút với 60 giây/phút để đổi sang giây:

135 phút x 60 giây/phút = 8,100 giây

Vậy, 2 giờ 15 phút bằng 8,100 giây.

– Để đổi thời gian từ giờ, phút sang giây, ta có thể sử dụng các tỉ lệ sau:

1 giờ = 3600 giây 1 phút = 60 giây

Vì vậy, để đổi 2 giờ 15 phút sang giây, ta sẽ làm như sau:

2 giờ = 2 x 3600 giây/giờ = 7200 giây 15 phút = 15 x 60 giây/phút = 900 giây

Tổng thời gian tính bằng giây là:

7200 giây + 900 giây = 8100 giây

Vậy, 2 giờ 15 phút bằng 8100 giây.

12:15 phút bằng bao nhiêu phút?

12:15 phút bằng 735 phút.

Để chuyển đổi giờ và phút thành phút, ta sử dụng công thức sau:

số phút = số giờ x 60 + số phút

Với trường hợp này, ta có:

12 giờ x 60 phút + 15 phút = 720 phút + 15 phút = 735 phút

– Để chuyển đổi 12:15 phút thành phút, ta có thể sử dụng cách tính như sau:

Đổi giờ thành phút bằng cách nhân 12 (giờ) với 60 (phút) = 720 phút.

Cộng thêm số phút hiện tại của thời gian đó là 15 phút.

Tổng cộng là 720 + 15 = 735 phút.

Vì vậy, 12:15 phút bằng 735 phút.

– Có thể sử dụng cách đổi phân số để chuyển đổi 12:15 phút thành phút như sau:

Chia giờ cho 24 và cộng thêm số phút chia cho 1440 (tổng số phút trong 1 ngày): 12/24 + 15/1440 = 0.5 + 0.0104 = 0.5104.

Nhân kết quả trên với tổng số phút trong 1 ngày (1440 phút): 0.5104 x 1440 = 735.36 phút.

Làm tròn kết quả ta được 735 phút.

Vì vậy, 12:15 phút bằng 735 phút.

Trên đây là bài viết liên quan đến 2 giờ 15 phút bằng bao nhiêu phút? trong chuyên mục Toán học được Luật Hoàng Phi cung cấp. Quý độc giả có thể tham khảo bài viết khác liên quan tại website luathoangphi.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Việt Nam có 63 hay 64 tỉnh thành?

Việt Nam có 63 hay 64 tỉnh thành? Để có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, Quý độc giả đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài viết...

Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2?

Chiến tranh thế giới thứ hai là một cuộc chiến tranh quy mô toàn cầu diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945, nó bắt đầu khi Đức Quốc xã, do Adolf Hitler lãnh đạo, tấn công Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Một số nước khác như Anh, Pháp và Liên Xô đã gia nhập sau đó khi bị tấn...

Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là vùng nào?

Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ trả lời câu hỏi: Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là vùng...

Đơn khởi kiện tiếng Anh là gì?

Nội dung chính của mỗi đơn khởi kiện sẽ khác nhau tùy theo vụ việc. Đơn khởi kiện là gì? Đơn khởi kiện tiếng Anh là...

Đặc điểm của bào tử là là gì?

Bào tử có khả năng phân chia và phát triển thành các tế bào khác nhau của cơ thể, bao gồm tế bào da, tế bào cơ, tế bào tủy xương, tế bào thần kinh, và nhiều tế bào...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi