Luật Hoàng Phi Tài liệu 1 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ? 2 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ?
  • Thứ năm, 25/05/2023 |
  • Giáo dục |
  • 348 Lượt xem

1 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ? 2 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ?

1 giờ 45 phút tương đương với 1.75 giờ. Để đổi thời gian từ định dạng giờ-phút sang đơn vị giờ, bạn chỉ cần chia số phút cho 60 và cộng với số giờ tương ứng. Trong trường hợp này, 1 giờ 45 phút bằng (45 phút chia cho 60 bằng 0.75) + 1 giờ = 1.75 giờ.

1 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ?

1 giờ 45 phút tương đương với 1.75 giờ.

Để đổi thời gian từ định dạng giờ-phút sang đơn vị giờ, bạn chỉ cần chia số phút cho 60 và cộng với số giờ tương ứng. Trong trường hợp này, 1 giờ 45 phút bằng (45 phút chia cho 60 bằng 0.75) + 1 giờ = 1.75 giờ.

2 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ?

2 giờ 45 phút tương đương với 2.75 giờ.

Cách để chuyển đổi giữa đơn vị thời gian giờ-phút sang giờ là bằng cách chia số phút cho 60 và cộng với số giờ tương ứng. Vì vậy, 2 giờ 45 phút sẽ là: 45 phút chia cho 60 bằng 0.75, cộng với 2 giờ, ta sẽ có 2.75 giờ.

45 phút bằng bao nhiêu phần giờ?

Để đổi 45 phút thành phần giờ, chúng ta cần chia số phút đó cho tổng số phút trong một giờ (tức là 60 phút).

Phần giờ có thể được biểu diễn dưới dạng thập phân hoặc phân số tùy thuộc vào yêu cầu hoặc độ chính xác của kết quả.

– Đổi 45 phút thành phần giờ dưới dạng thập phân:

Phần giờ = 45 / 60 = 0.75 giờ.

– Đổi 45 phút thành phần giờ dưới dạng phân số:

Phần giờ = 45 phút / 60 phút = 3/4 giờ.

Vậy 45 phút tương đương với 0.75 giờ hoặc 3/4 giờ.

4:45 phút bằng bao nhiêu giờ?

4:45 phút tương đương với 4.75 giờ.

Để chuyển đổi giữa định dạng thời gian trong đồng hồ đến đơn vị giờ, chúng ta chỉ cần lấy phần giờ và số phút tương ứng, chia số phút cho 60 và cộng với số giờ. Trong trường hợp này, 4 giờ và 45 phút chia cho 60 bằng 0.75 giờ, nên tổng cộng là 4 giờ 0.75 giờ = 4.75 giờ.

10 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ?

10 giờ 45 phút tương đương với 10.75 giờ.

Để đổi đơn vị thời gian từ giờ và phút sang giờ thập phân, ta chia số phút cho 60 (số phút trong một giờ) và cộng kết quả với số giờ.

Trong trường hợp này, ta có 10 giờ và 45 phút.

Đầu tiên, chuyển số phút thành giờ bằng cách chia 45 phút cho 60:

45/60 = 0.75 giờ

Sau đó, ta cộng số giờ ban đầu với kết quả trên để đổi sang giờ thập phân:

10 + 0.75 = 10.75 giờ

Vì vậy, 10 giờ 45 phút tương đương với 10.75 giờ.

3:45 phút bằng bao nhiêu giờ?

Để đổi thời gian từ dạng giờ và phút sang giờ thập phân, ta chia số phút cho 60 (số phút trong một giờ) và cộng kết quả với số giờ.

Trong trường hợp này, ta có 3 giờ và 45 phút.

Đầu tiên, chuyển số phút thành giờ bằng cách chia 45 phút cho 60:

45/60 = 0.75 giờ

Sau đó, ta cộng số giờ ban đầu với kết quả trên để đổi sang giờ thập phân:

3 + 0.75 = 3.75 giờ

Vì vậy, 3 giờ 45 phút tương đương với 3.75 giờ.

2 giờ 40 phút bằng bao nhiêu giờ?

Để đổi thời gian từ dạng giờ và phút sang giờ thập phân, ta chia số phút cho 60 (số phút trong một giờ) và cộng kết quả với số giờ.

Trong trường hợp này, ta có 2 giờ và 40 phút.

Đầu tiên, chuyển số phút thành giờ bằng cách chia 40 phút cho 60:

40/60 = 0.67 giờ

Sau đó, ta cộng số giờ ban đầu với kết quả trên để đổi sang giờ thập phân:

2 + 0.67 = 2.67 giờ

Vì vậy, 2 giờ 40 phút tương đương với 2.67 giờ.

Công thức đổi phút sang giờ

Để đổi từ phút sang giờ, chúng ta cần chia số phút đó cho 60 bởi vì một giờ có 60 phút. Ví dụ, để đổi 120 phút sang giờ, chúng ta sẽ thực hiện phép chia 120 cho 60 và ta sẽ có kết quả là 2 giờ (120 phút chia 60 bằng 2 giờ). Công thức chung để đổi phút sang giờ như sau:

Giờ = Phút / 60

Ví dụ:

– Đổi 150 phút sang giờ: 150 / 60 = 2.5 giờ

– Đổi 90 phút sang giờ: 90 / 60 = 1.5 giờ

Chú ý rằng kết quả sẽ là một số thập phân nếu số phút không chia hết cho 60.

Một số bài tập về cách đổi phút sang giờ

Dưới đây là một số bài tập về cách đổi thời gian từ dạng phút sang giờ thập phân, cùng với lời giải chi tiết cho mỗi bài tập:

1/ 120 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 120 phút cho 60 để đổi sang giờ: 120/60 = 2 giờ. Vậy 120 phút tương đương với 2 giờ.

2/ 90 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 90 phút cho 60 để đổi sang giờ: 90/60 = 1.5 giờ. Vậy 90 phút tương đương với 1.5 giờ.

3/ 180 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 180 phút cho 60 để đổi sang giờ: 180/60 = 3 giờ. Vậy 180 phút tương đương với 3 giờ.

4/ 75 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 75 phút cho 60 để đổi sang giờ: 75/60 = 1.25 giờ. Vậy 75 phút tương đương với 1.25 giờ.

5/ 240 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 240 phút cho 60 để đổi sang giờ: 240/60 = 4 giờ. Vậy 240 phút tương đương với 4 giờ.

6/ 45 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 45 phút cho 60 để đổi sang giờ: 45/60 = 0.75 giờ. Vậy 45 phút tương đương với 0.75 giờ.

7/ 150 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 150 phút cho 60 để đổi sang giờ: 150/60 = 2.5 giờ. Vậy 150 phút tương đương với 2.5 giờ.

8/ 300 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 300 phút cho 60 để đổi sang giờ: 300/60 = 5 giờ. Vậy 300 phút tương đương với 5 giờ.

9/ 20 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 20 phút cho 60 để đổi sang giờ: 20/60 = 0.33 giờ. Vậy 20 phút tương đương với 0.33 giờ.

10/ 55 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 55 phút cho 60 để đổi sang giờ: 55/60 = 0.92 giờ. Vậy 55 phút tương đương với 0.92 giờ.

11/ 360 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 360 phút cho 60 để đổi sang giờ: 360/60 = 6 giờ. Vậy 360 phút tương đương với 6 giờ.

12/ 80 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 80 phút cho 60 để đổi sang giờ: 80/60 = 1.33 giờ. Vậy 80 phút tương đương với 1.33 giờ.

13/ 600 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 600 phút cho 60 để đổi sang giờ: 600/60 = 10 giờ. Vậy 600 phút tương đương với 10 giờ.

14/ 25 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 25 phút cho 60 để đổi sang giờ: 25/60 = 0.42 giờ. Vậy 25 phút tương đương với 0.42 giờ.

15/ 50 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 50 phút cho 60 để đổi sang giờ: 50/60 = 0.83 giờ. Vậy 50 phút tương đương với 0.83 giờ.

16/ 720 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 720 phút cho 60 để đổi sang giờ: 720/60 = 12 giờ. Vậy 720 phút tương đương với 12 giờ.

17/ 15 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 15 phút cho 60 để đổi sang giờ: 15/60 = 0.25 giờ. Vậy 15 phút tương đương với 0.25 giờ.

18/ 900 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 900 phút cho 60 để đổi sang giờ: 900/60 = 15 giờ. Vậy 900 phút tương đương với 15 giờ.

19/ 65 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 65 phút cho 60 để đổi sang giờ: 65/60 = 1.08 giờ. Vậy 65 phút tương đương với 1.08 giờ.

20/ 540 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 540 phút cho 60 để đổi sang giờ: 540/60 = 9 giờ. Vậy 540 phút tương đương với 9 giờ.

21/ 30 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 30 phút cho 60 để đổi sang giờ: 30/60 = 0.5 giờ. Vậy 30 phút tương đương với 0.5 giờ.

22/ 480 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 480 phút cho 60 để đổi sang giờ: 480/60 = 8 giờ. Vậy 480 phút tương đương với 8 giờ.

23/ 85 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 85 phút cho 60 để đổi sang giờ: 85/60 = 1.42 giờ. Vậy 85 phút tương đương với 1.42 giờ.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến 1 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ? 2 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ? tại chuyên mục Toán học, Quý độc giả có thể tham khảo các bài viết khác liên quan tại website: luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Việt Nam có 63 hay 64 tỉnh thành?

Việt Nam có 63 hay 64 tỉnh thành? Để có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, Quý độc giả đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài viết...

Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2?

Chiến tranh thế giới thứ hai là một cuộc chiến tranh quy mô toàn cầu diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945, nó bắt đầu khi Đức Quốc xã, do Adolf Hitler lãnh đạo, tấn công Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Một số nước khác như Anh, Pháp và Liên Xô đã gia nhập sau đó khi bị tấn...

Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là vùng nào?

Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ trả lời câu hỏi: Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là vùng...

Đơn khởi kiện tiếng Anh là gì?

Nội dung chính của mỗi đơn khởi kiện sẽ khác nhau tùy theo vụ việc. Đơn khởi kiện là gì? Đơn khởi kiện tiếng Anh là...

Đặc điểm của bào tử là là gì?

Bào tử có khả năng phân chia và phát triển thành các tế bào khác nhau của cơ thể, bao gồm tế bào da, tế bào cơ, tế bào tủy xương, tế bào thần kinh, và nhiều tế bào...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi