Trang chủ » Đất đai » Tư vấn luật đất đai » Tư vấn Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Tư vấn Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 02/10/2019 |
  • Đất đai |
  • 1086 Lượt xem

Hiện nay, có nhiều gia đình có đất đai nhưng lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thiếu hiểu biết quy định của pháp luật nên chưa biết phải nộp hồ sơ, thủ tục thế nào để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, qua bài viết dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn cho quý khách về thủ tục này.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư có giá trị pháp lý xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước với người sử dụng đất về quyền hạn và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất đai.

1. Căn cứ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có căn cứ sử dụng đất ổn định, lâu dài, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch theo quy định tại Điều 101 Luật đất đai năm 2013 hoặc có các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 bao gồm:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 […] ”.

Tư vấn Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Tổng đài tư vấn thủ tục cấp Sổ đỏ, Sổ hồng: 1900 6557

2. Thủ tục đăng ký cấp GCN quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ–CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai:

“Điều 70. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

1.  Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc như sau:

a) Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;

b) Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc tại Điểm a Khoản này, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

c) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

3. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thì gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

c) Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;

d) Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

đ) Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai;

e) Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

g) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp, trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã thì gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp […]

Do đó, để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quý khách chuẩn bị đầy hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định:

  – Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;

 – Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

 – Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

– Một số các giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể.

Tư vấn Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

LỰA CHỌN TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 1900 6557 – MỌI KHÓ KHĂN ĐỀU ĐƯỢC GIẢI QUYẾT DỄ DÀNG

Tuy thủ tục, hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được quy định rõ trong quy định pháp luật nhưng thực tế khi người dân đi đăng ký vẫn gặp nhiều vấn đề bất cập ví dụ như thời gian giải quyết hồ sơ quá lâu hoặc thủ tục yêu cầu rườm rà, cơ quan có thẩm quyền sách nhiễu yêu cầu, đòi hỏi những giấy tờ vô lý….

Nếu Quý khách hàng đang gặp vấn đề một trong những vấn đề nêu trên khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hãy gọi ngay tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI 1900 6557  để các Luật sư tư vấn hỗ trợ giải quyết vấn đề đó. Không chỉ tư vấn về thủ tục; hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khách hàng khi kết nối với chúng tôi sẽ được giải quyết tất cả các vấn đề khác như:

 – Mức đóng lệ phí, thuế khi chuyển giao quyền sử dụng đất;

 – Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

 – Giải quyết tranh chấp về đất đai;

 – Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Công ty Luật Hoàng Phi với các chuyên viên và luật sư làm việc nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn luật đất đai, nhiệt huyết với nghề luôn sẵn sàng giúp đỡ để quý khách có được quyền lợi tốt nhất. Qúy khách muốn tư vấn qua công ty, xin vui lòng gọi tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ĐẤT ĐAI 1900 6557 trong khung giờ từ 8h sáng đến 9h tối tất cả các ngày trong tuần. Công ty chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ quý khách.