Chính sách nổi bật có hiệu lực từ 02 – 10/06/2015 Từ ngày 02 – 10/06/2015, nhiều chính sách nổi bật liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, phí và lệ phí… bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau:
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ 01/06/2015 Từ ngày 01/06/2015, sẽ có nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó nổi bật là:
Quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân 2015 Từ ngày 01/01/2015, nhiều quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau:
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 05/2015 Từ ngày 11 – 20/05/2015, nhiều chính sách về lao động, giáo dục, bộ máy hành chính…bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, nổi bật là:
Thông tư nổi bật có hiệu lực từ 01/05/2015 Sau đây là những Thông tư nổi bật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2015
Tổng hợp Nghị định mới có hiệu lực từ 01/5/2015 Từ ngày 01/5/2015, những Nghị định sau đây chính thức có hiệu lực thi hành
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 04/2015 Từ ngày 21 – 30/04/2015, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó nổi bật là:
Tìm kiếm