Tăng, giảm vốn điều lệ Công ty Vốn điều lệ là vốn góp của cá nhân/tổ chức/pháp nhân vào Công ty, trong quá trình kinh doanh để có thể mở rộng hoặc thu hẹp quy mô kinh doanh, Công ty sẽ phải tiến hành tăng, giảm vốn điều lệ công ty. Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ tư vấn tăng vốn điều lệ công ty tại Hà Nội.
Tìm kiếm