Giấy phép Website Khuyến mại trực tuyến Website khuyến mại trực tuyến là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện cho hàng hoá, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại
Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm Website Thương mại điện tử Luật Hoàng Phi tư vấn và hướng dẫn thủ tuc, hồ sơ cho việc Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm webiste thương mại điện tử như sau:
Giấy phép Website Thương mại điện tử bán hàng Luật Hoàng Phi xin giới thiệu điều kiện kinh doanh, quy trình xin giấy phép kinh doanh website thương mại điện tử bán hàng như sau:
Giấy phép ICP Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Giấy phép ICP) là giấy phép cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.
Tìm kiếm